SZ6034 Sociální psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jan Krása, Ph.D.
Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6034/01: Pá 29. 9. 16:00–17:50 učebna 50, So 7. 10. 14:00–15:50 učebna 50, So 11. 11. 14:00–15:50 učebna 50, J. Krása
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6634 Social Psychology )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se stěžejními sociálně-psychologickými teoriemi a se základními koncepty a fenomény, které sociální psychologie zkoumá. Jednotlivá témata přednášek jsou vybrána tak, aby je student mohl zužitkovat ve svém povolání. Výklad učiva bude navazovat na znalosti z předmětu Úvod do pedagogiky a psychologie (teorie základních emocí, druhy učení, motivace, osobnost) a předmětu Vývojová psychologie (teorie citové vazby, socializace, vývoj vztahů). Semináře jsou zaměřeny na sebezkušenost a na zvýšení senzitivity v sociálních aktivitách a na diskuzi o klíčových tématech sociální psychologie. Na závěrečném hodnocení se podílí jak aktivita během semestru, tak i výsledky písemného testu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
rozumět základním termínům sociální psychologie a bude je umět vysvětlit.
schopen popsat a vysvětlit několik klíčových teorií sociální psychologie (citové vazby, sociálního učení, frustrace-agrese, základních emocí, atribuce) a několik sociálních jevů (konformitu, poslušnost k autoritě, vznik sociálních stereotypů a jiných sociálních zkreslení).
porozumí vlivu skupiny na jedince, vzniku stereotypů a předsudků, vztahům mezi skupinami a tlakům uvnitř skupiny.
porozumí užitečnosti empirických zjištění sociální psychologie při plánování a reflexi vlastní pedagogické praxe.
si prohloubí schopnost sebereflexe v oblasti sociálně-psychologických jevů.
schopen reflektovat problematiku inkluze z perspektivy sociální psychologie.
Osnova
 • Sylabus přednášek:
 • 1. blok: Role socializace v utváření osobnosti; Sociální fenomény z hlediska evoluce; Sociální vztahy v raném dětství: teorie citové vazby (J. Bowlby a M. ainsworthová), vliv raných sociálních zkušeností na pozdější život, teorie sociálního učení (A Bandura)
 • 2. blok: Emoce: komunikační funkce emocí, role neverbálního chování; Agrese: teorie vzniku a průběh agrese; Konflikt: typy a průběh konfliktů, konflikt na půdě školy a jeho řešení;
 • 3. blok: Meziskupinové vztahy: teorie a faktory působící v meziskupinovém chování, role sociálních skupin v školním věku a v dospívání; Sociální identita a sebepojetí: jak jedince ovlivňuje členství v sociálních skupinách, vývoj sebepojetí v předškolním a školním věku a v dospívání; Sociální percepce
 • 4. blok: Dynamika sociální skupiny: sociální facilitace, sociální lenost, konformita, poslušnost vůči autoritě, vliv sociální role na chování jedince
Literatura
  povinná literatura
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada. 399 stran. ISBN 9788024746746. 2015. URL info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. 1998. info
  doporučená literatura
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Translated by Irena Štěpaníková. Vydání sedmé. Praha: Portál. 166 stran. ISBN 9788026205340. 2013. info
 • DENZIN, Norman K. Childhood socialization. Rev. 2nd ed. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers. xv, 235. ISBN 9781412810593. 2010. info
 • Sociální psychologie. Edited by Jozef Výrost - Ivan Slaměník. 2., přepracované a rozší. Praha: Grada. 404 stran. ISBN 9788024714288. 2008. info
 • Sociální psychologie : moderní učebnice sociální psychologie. Edited by Miles Hewstone - Wolfgang Stroebe, Translated by Dagmar Brejlová - Pa. Vyd. 1. Praha: Portál. 769 s. ISBN 8073670925. 2006. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum. 304 s. ISBN 8024601818. 2001. info
  neurčeno
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia. 498 s. ISBN 9788020016799. 2009. info
 • VÝROST, Josef a Ivan SLAMĚNÍK. Aplikovaná sociální psychologie II. první. Praha: Grada. ISBN 80-247-0042-5. 2001. info
 • KOMÁRKOVÁ, Růžena, Ivan SLAMĚNÍK a Josef VÝROST. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha: Grada. ISBN 80-247-0180-4. 2001. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita. 210 stran. ISBN 8021010703. 1995. info
Výukové metody
Přednáška, skupinové diskuse, samostatná četba vybraných textů,
Metody hodnocení
Předmět je zakončen zápočtem. Pro udělení zápočtu student: • průběžně, dle zadání vyučujícího, studuje povinnou literaturu (odevzdává výtah z povinné literatury, popř. odpovídá na otázky vztahující se k povinné literatuře) • aktivně se zapojuje do výuky • napíše závěrečný test, který prověřuje znalost základních termínů, fenoménů a teorií. V testu musí správně odpovědět na 60% otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6034