SZ6040 Učitelská praxe 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Mgr. Viola Daňhelová (pomocník)
Mgr. Martin Fico (pomocník)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6640 Teaching Practice 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 83 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb. V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru v rámci hlavního studijního plánu (MAJOR). Celkem jde o 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin na přípravu vlastní výuky a pomoc při práci s provázejícím učitelem (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování učitelské praxe student dokáže: - plánovat, realizovat a evaluovat vlastní výuku v odpovídající úrovni standardu profesních kvalit; - pojmenovat silné a slabé stránky svého profesního výkonu, navrhnout osobní rozvojové cíle, způsob jejich dosažení a realizuje je ve stanoveném čase; - má přehled o všech každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových).
Osnova
  • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu; • náslechy ve výuce provázejících učitelů (dle možností školy); • vlastní výuka – 8 hodin; • tandemová výuka – 8 hodin.
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. Vydání třetí. Praha: Portál, 2008. 155 stran. ISBN 9788073674342. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
  • GOWER, Roger, Diane PHILLIPS a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. New edition. Oxford: Macmillan Heinemann, 1995. viii, 215. ISBN 0-435-24059-5. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením provázejícího učitele; • individuální konzultace.
Metody hodnocení
• hodnocení studenta učitelství vypracované provázejícím učitelem; • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje.
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Podrobné informace k předmětům, které se týkají praxe naleznete zde: https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/
Další komentáře
Poznámka k četnosti výuky: Praxe trvá 10 týdnů. Celkem jde o 60 hodin praxe, z toho 40 hodin přímo ve škole.
MAJOR PREZENČNÍ.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.