SZ6042 Školní pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Julie Grombířová (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jana Létalová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS., Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 13:00–13:50 učebna 50
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6642 School Education )
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 326/350, pouze zareg.: 1/350, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/350
Mateřské obory/plány
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje, prohlubuje a zobecňuje poznatky a zkušenosti studujících osvojované v průběhu učitelské praxe a v oborových didaktikách. Předmět reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů o školním vyučování a učení a pokouší se je integrovat a zhodnotit pro školní praxi. Posláním předmětu je iniciovat, podporovat a rozvíjet profesní vidění, vědění a jednání budoucích učitelů. Předmět je vystavěn ze tří obsáhlejších bloků: (a) teorie a praxe školy jako instituce a organizace, (b) teorie a praxe tvorby, implementace a revize kurikula, (c) teorie a praxe školní výuky (vyučování a učení).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student je schopen:
• s porozuměním používat základní odbornou terminologii školní pedagogiky;
• aplikovat základní odbornou terminologii školní pedagogiky na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení školy jako instituce a organizace, vybraných kurikulárních dokumentech a vybraných výukových situací;
• charakterizovat edukační prostředí školy, na níž absolvoval učitelskou praxi;
• na příkladu popsat a vysvětlit kurikulární procesy;
• popsat a kriticky analyzovat práci cvičného učitele s kurikulárními dokumenty;
• na příkladech z praxe charakterizovat vybraná kritéria kvality výuky a zdůvodnit jejich důležitost pro každodenní práci učitele;
• naplánovat a s využitím sebereflexe zhodnotit vyučovací hodinu (zdůvodnění, relevance učiva, cíle, obsahy, metody, hodnocení a alterace);
• s využitím portfolia uvést příklady správně a nesprávně formulovaných výukových cílů;
• vysvětlit možné způsoby zjišťování a ovlivňování žákova pojetí učiva;
• formulovat učební úlohy různé kognitivní náročnosti;
• s využitím teorie zdůvodnit v průběhu vlastní učitelské praxe uplatňované výukové metody, tyto metody zpětně kriticky posoudit a navrhnout další možné alternativy zprostředkování stejného (obdobného) učiva;
• na příkladech ukázat různé možnosti hodnocení žáků a posoudit jejich výhody a nevýhody.
Osnova
 • 1. Úvod do studia školní pedagogiky. 2. Vzdělávací a kurikulární politika, kurikulární dokumenty. 3. Výukové metody a formy. 4. Vzdělávací a školský systém, škola jako instituce a organizace. škola a její funkce, škola jako učební prostředí. 5. Důvody vzniku školy a její úloha ve společnosti. 6. Vývoj české školy. Škola pro budoucnost: budoucnost pro školu. 7. Pedagogický výzkum jako pomocník učitele. 8. Učebnice a další didaktická média. 9. Výuka: vyučování a učení, aktéři a procesy školní výuky. 10. Kurikulum: cíle a obsahy školního vzdělávání a jejich transformace, kurikulární procesy. 11. Hodnocení učebního procesu žáků a výsledků žáků – typy a funkce hodnocení. 12. Hodnocení výsledků žáků – formy hodnocení, základní požadavky na hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 119 stran. ISBN 9788021048799. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 8071782629. info
  neurčeno
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9. info
Výukové metody
Přednáška, doplněná aktivizujícími prvky a navazujícím samostatným studium odborné literatury.
Metody hodnocení
V den zkoušky student nejdříve absolvuje písemný test. Po jeho úspěšném vykonání ve stejný den student pokračuje ústní zkouškou. Je-li test hodnocen F, student je povinen se hlásit na opravný termín. Je-li u ústní zkoušky hodnocen F, je rovněž povinen hlásit se na opravný termín.
Informace učitele
Studenti Speciální pedagogiky neabsolvují semináře, tzn., že nemusí mít ke zkoušce splněný zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6042