SZ6051 Školní pedagogika

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (přednášející)
Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (přednášející)
Lucie Alexová (pomocník)
Mgr. Julie Grombířová (pomocník)
Petra Ludvová Hašková, DiS. (pomocník)
Mgr. Andrea Měšťanová (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Poskytovatelé Specifické podpory výuky
Zbyněk Cincibus (přepisovatel)
Mgr. Bc. Pavla Wernerová (přepisovatel)
Garance
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6051/Kombi01: So 30. 9. 14:00–15:50 učebna 35, So 14. 10. 9:00–10:50 učebna 1, So 4. 11. 13:00–14:50 učebna 50, K. Dundálková, H. Horká
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6651 School Education )
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 155/250, pouze zareg.: 0/250, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/250
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět navazuje, prohlubuje a zobecňuje poznatky a zkušenosti studujících osvojované v průběhu učitelské praxe a v oborových didaktikách. Předmět reaguje na nové poznatky pedagogických, psychologických a didaktických výzkumů o školním vyučování a učení a pokouší se je integrovat a zhodnotit pro školní praxi. Posláním předmětu je iniciovat, podporovat a rozvíjet profesní vidění, vědění a jednání budoucích učitelů. Předmět je vystavěn ze tří obsáhlejších bloků: (a) teorie a praxe školy, (b) teorie a praxe kurikula, (c) teorie a praxe školní výuky.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student/ka je schopen/na: • používat s porozuměním základní odbornou terminologii školní pedagogiky • aplikovat základní odbornou terminologii na popis, analýzu, interpretaci a zhodnocení školy jako instituce a organizace, vybraných kurikulárních dokumentů a vybraných výukových situací; • charakterizovat na příkladech z praxe vybraná kritéria kvality výuky a zdůvodnit jejich důležitost pro každodenní práci učitele; • naplánovat a s využitím sebereflexe zhodnotit vyučovací hodinu (zdůvodnění, relevance učiva, cíle, obsahy, metody, hodnocení a alterace); • navrhnout a v praxi aplikovat rámcovou přípravu výuky vybraného tématu nebo tematického celku učiva; • vysvětlit možné způsoby zjišťování a ovlivňování žákova pojetí učiva; • formulovat učební úlohy různé kognitivní náročnosti; • zdůvodnit uplatňované výukové metody v průběhu vlastní učitelské praxe, zpětně je kriticky posoudit a navrhnout další možné alternativy zprostředkování stejného (obdobného) učiva; • zvolit adekvátní způsob hodnocení žáků s ohledem na stanovený cíl výuky; • ukázat na příkladech různé možnosti hodnocení žáků a posoudit jejich výhody a nevýhody.
Osnova
 • 1. Úvod do studia školní pedagogiky. 2. Vzdělávací a kurikulární politika, kurikulární dokumenty. 3. Výukové metody a formy. 4. Vzdělávací a školský systém, škola jako instituce a organizace. škola a její funkce, škola jako učební prostředí. 5. Důvody vzniku školy a její úloha ve společnosti. 6. Vývoj české školy. Škola pro budoucnost: budoucnost pro školu. 7. Pedagogický výzkum jako pomocník učitele. 8. Učebnice a další didaktická média. 9. Výuka: vyučování a učení, aktéři a procesy školní výuky. 10. Kurikulum: cíle a obsahy školního vzdělávání a jejich transformace, kurikulární procesy. 11. Hodnocení učebního procesu žáků a výsledků žáků – typy a funkce hodnocení. 12. Hodnocení výsledků žáků – formy hodnocení, základní požadavky na hodnocení.
Literatura
  povinná literatura
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Systém hodnocení a sebehodnocení žáků, Zkušenosti z České republiky i Evropských škol. 1. vyd. Brno: MSD, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7392-169-9. info
 • PASCH, Marvin, Trevor G. GARDNER, Georgea M. LANGER, Alane STARK a Christella MOODY. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Translated by Milan Koldinský. Vydání druhé. Praha: Portál, 2005. 416 stran. ISBN 8073670542. info
  doporučená literatura
 • JANÍKOVÁ, Marcela. Základy školní pedagogiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 119 stran. ISBN 9788021048799. info
 • SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 9788024718217. URL info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 8071782629. info
Výukové metody
Předpokládané výukové činnosti a výukové metody: přednáška, doplněná aktivizujícími prvky a navazujícím samostatným studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Podmínkou k účasti na zkoušce ze ŠP je splnění úkolu podle následujícího postupu: 1. Prostudujte ŠVP zvolené školy a charakterizuje deklarované principy/strategie, na nichž škola staví ŠVP? 2. Vyberte si jeden tematický celek v rámci jednoho ročníku vybraného typu školy a zjistí, jak je v ŠVP dané školy vymezeno učivo a výstupy pro jeden z jeho aprobačních předmětů a jak korespondují s filozofiemi vzdělávání Pasche et al.? Odpovědi student/ka shrne do 1–2 odstavců, odkazuje na uvedené texty a odevzdá vyučujícímu v termínu dle jeho pokynů. 3. Proveďte didaktickou analýzu učiva ze zvoleného tematického celku (pojmy, učební úlohy, mezipředmětové vztahy). 4. Formulujte obecnější cíle pro vybraný tematický celek. 5. Rozvrhněte daný celek do několika vyučovacích hodin. 6. Pro každou vyučovací jednotku formulujte dílčí cíle odvozené z obecnějších cílů, a v souladu s tím navrhněte činnosti (učební úlohy). 7. Na základě zkušeností z praxe promýšlejte výuku s ohledem na možnosti žáků (např. pro žáky nadané, se SVP). Výstup přehledně vložte do jednoho souboru ve formátu MS Word, uveďte Vaše jméno a citace dle normy. Úkol odevzdejte do příslušné odevzdávárny nejpozději do konce semestru. Hodnocení úkolu Úkol splňuje následující kritéria: • Jedná se o původní text studenta. • Rozsah (2 strany) a struktura odpovídají zadání (viz výše). • Úkol je odevzdaný v předepsaném termínu (nebo je s vyučujícím předem vyjednána výjimka). • Text je psaný v souladu se spisovnou jazykovou normou. • Text je opatřen soupisem literatury a obsahuje citace dle normy APA. V den zkoušky student nejdříve absolvuje písemný test. Po jeho úspěšném vykonání ve stejný den student pokračuje ústní zkouškou. Je-li test hodnocen F, student je povinen se hlásit na opravný termín.Je-li u ústní zkoušky hodnocen F, je rovněž povinen hlásit se na opravný termín.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SZ6051