SZ7MP_ALP2 Seminář k alternativní pedagogice

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Pospíšil (cvičící)
Garance
Mgr. Radek Pospíšil
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Kudelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obsah předmětu slouží k rozšíření a propojení informovanosti o možnostech alternativních postupů ve výchově a vzdělávání.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit problematiku alternativního školství - interpretovat informace o tradičních i moderních alternativních školách - promyšleně zaujímat stanoviska ke studované problematice - racionálně využívat získané poznatky pro svůj vlastní rozvoj - vyjadřovat rozhodnutí o situacích, vztahujících se ke sledované disciplíně na základě nabytých znalostí odvodit i neznámé skutečnosti - interpretovat získané vědomosti - aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi
Osnova
  • Humanismus, demokracie, pluralismus a alternativnost v pedagogice. Pokusy o klasifikaci alternativních škol. Historické prameny alternativního myšlení a alternativních pedagogických systémů a reformní pedagogika. Vybrané rysy alternativních výchovných a vzdělávacích postupů. Waldorfská škola. Montessoriovská škola. Daltonská škola. Freinetovská škola. Jenská škola. Alternativní školy v 70. letech 20. století. Uplatnění alternativních principů a metod v současných vzdělávacích projektech v ČR. Kooperativní škola, inkluzivní škola, otevřená škola. Integrovaná tématická výuka, projektová výuka, Začít spolu, Dokážu to. Angažované učení, škola hrou, individualizované učení. Program Škola podporující zdraví. Práce s nadanými žáky.
Literatura
  • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2004. 141 s. ISBN 8071789771. info
  • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
  • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. 2. upr. vyd. Praha: Portál, 1996. 106 s. ISBN 80-7178-072-3. info
  • SVOBODOVÁ, Jarmila a Vladimír JŮVA. Alternativní školy. 2. dopl. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1996. 112 s. ISBN 8085931192. info
  • SVOBODOVÁ, Jarmila a Vladimír JŮVA. Alternativní školy [Svobodová, 1996]. 2., doplněné vyd. Brno: Paido, 1996. 112 s. : i. edice pedagogické literatury. ISBN 80-85931-19-2. info
  • SVOBODOVÁ, Jarmila. Učitel alternativní školy. In Učitel v demokratické škole. Brno: Paido, 1994. info
Výukové metody
- teoretická příprava formou semináře s důrazem na diskusi problému a samostatným zpracováním seminární práce
Metody hodnocení
- test - seminární práce v rozsahu 3-5 stránek, kterou student odevzdá v elektronické // tištěné podobě vyučujícímu do dohodnutého termínu - prezentace zvoleného seminárního úkolu s využitím osnovy vlastními slovy v době trvání max. 8 minut - pravidelná docházka studenta na seminář
Informace učitele
PRŮCHA, J. Alternativní školy v západní Evropě. Praha: ÚIV, 1991. PRŮCHA, J. Alternativní školy. Praha: Portál,1996. PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2000. RÝDL, K. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Vlastním nákladem, 1994. RÝDL, K. Inovace školských systémů. Praha: ISV, 2003. SINGULE, F. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. Praha: SPN, 1992. SVOBODOVÁ, J.; JŮVA, V. Alternativní školy. Brno : Paido, 1996. VÁCLAVÍK, V. Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové: Gaudeamus, 1995.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen zápočtem. V kompetenci vyučujících jednotlivých seminářů je stanovit podmínky pro udělení zápočtu.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Sylabus předmětu je uveden na stránkách www.ped.muni.cz/wedu - Studium - Ke stažení - Alternativní pedagogika.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2018 05:48, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému