Sop021 Metody sociální pedagogiky

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Trapl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Šimon Fiala (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Sop021/01: Út 9:00–11:50 učebna 32, L. Gulová, M. Kurowski, F. Trapl
Předpoklady
Úkolem předmětu je studentům představit formy a metody sociální pedagogiky v kontextu její multidisciplinarity (oblast pedagogiky volného času, prostředí se sociálním znevýhodněním, školní prostředí, rodinné prostředí, nízkoprahová prostředí, práce s komunitou…). Dalším úkolem předmětu je také studentům/tkám přiblížit jednotlivá prostředí výchovy a jejich typy, ukázat specifika metod sociálně-pedagogického působení v různých typech prostředí a analyzovat faktory, které mohou ohrožovat optimální rozvoj osobnosti (snažíme se také postihnout vzájemný vliv mezi prostředím a výchovou). V kontextu forem SP a významu prostředí budeme pracovat také s tématem cílových skupin sociální pedagogiky. Součástí bude vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací, téma paradigmat, metod a přístupů sociální práce. Výstupem je příprava a tvorba sociálně pedagogického projektu – týmová práce, předložení projektové dokumentace a příprava vlastní realizace projektu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1. Poznání přirozených prostředí výchovy a způsobů pedagogizace prostředí.
2. Poznání forem, metod a technik nezbytných pro sociálně-pedagogickou práci.
3. Poznání celého spektra cílových skupin sociální pedagogiky.
4. Studium témat spojených s oblastmi sociální pedagogiky i sociální práce, zejména k cílovým skupinám těchto disciplín
5. Podpora tvořivosti studentů/studentek prostřednictvím projektování (práce v týmu)
6. Rozvinutí dovednosti psaní projektu, organizačních dovedností, projektového managementu, propagace, fundraisingu, navazování spoluprací (s partnerskými organizacemi apod.)
Výstupy z učení
Student/ka bude schopen/a:
• charakterizovat význam prostředí pro člověka a jeho typologii.
• reagovat v základních sociálně-pedagogických situacích, v nichž se výchova odehrává.
• uplatnit sociální pedagogiku v preventivní, poradenské či terapeutické oblasti
• nahlédnout na různé cílové skupiny sociální pedagogiky v kontextu metod a forem
• tvořivé práce v týmu
• oslovit a zahájit spolupráci s různými organizacemi a spolky
• zpracovat projektovou dokumentaci a připravit projekt k realizaci
• prezentovat zpracovaný projekt

Výstupem předmětu bude tvorba týmového sociálně pedagogického projektu (vytvoření týmů/spolků, výběr cílové skupiny, výběr formy a metody, pracování projektové dokumentace/záměr, cíl, výstupy, aktivity, harmonogram a finanční část projektu)
Osnova
 •  Jak poznávat a vytvářet podmínky pro rozvoj jedinců žijících ve specifických sociálních skupinách. Subkultury, etnické menšiny a minority, cizinci ve společnosti. Pojmové vymezení, charakteristika základních rysů, životní styl skupin. Teorie vzniku subkultur.
 •  Vliv prostředí na rozvoj jedince, typologie a rozdělení prostředí. Význam vlivu prostředí na vývoj jedince, pedagogizace prostředí. Sociální pedagog ve školním prostředí, možnosti působení.
 •  Sociální pedagogika směrem k sociálně znevýhodněným skupinám, kontext s oblastmi sociálních patologií a sociální práce. Definice sociálně znevýhodněných skupin, téma inkluze a integrace ve vztahu k sociální pedagogice. Vztah mezi sociální pedagogikou a multikulturní výchovou.
 •  Metody a formy sociální pedagogiky, provázanost s oblastmi pedagogiky volného času, možnosti pedagogické práce v oblasti mimoškolní výchovy a pedagogiky volného času. Projektování jako forma sociálně pedagogické činnosti.
 •  Cílové skupiny sociální pedagogiky (děti, dospívající, dospělí, specifika sociálně znevýhodněných skupin, aktivizace seniorských skupin, menšiny, migrující cizinci).
 •  Vztah mezi sociální pedagogikou a sociální prací, metody a přístupy v sociální práci.
 •  Vytváření týmového sociálně pedagogického projektu, prezentace a příprava realizace projektu.
Literatura
 • Studentské profesní praxe – Aktivizace seniorů. Gulová, Lenka (ed.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-8147-5. info
 • GULOVÁ, Lenka. Studentské profesní praxe - multikulturní lekce ve školách a dalších institucích. první. Brno: MUNIPRESS, 2015. 305 s. ISBN 978-80-210-8119-2. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Vyd. 7., V Portálu 6. Praha: Portál, 2013. 147 s. ISBN 9788026205289. info
 • GULOVÁ, Lenka. Sociální práce : pro pedagogické obory. Vydání 1. Praha: Grada, 2011. 208 stran. ISBN 9788024733791. info
 • GULOVÁ, Lenka a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7. info
 • PŘADKA, Milan, Dana KNOTOVÁ a Jarmila FALTÝSKOVÁ. Kapitoly ze sociální pedagogiky. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 45 s. ISBN 8021034696. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 380 s. ISBN 80-7178-548-2. info
 • KRAUS, Blahoslav a Věra POLÁČKOVÁ. Člověk - prostředí - výchova : k otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 2001. 199 s. ISBN 8073150042. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 309 s. ISBN 8071784737. info
Výukové metody
přednášky, třídní diskuse, skupinové projekty, prezentace odborníků v oboru, samostatná práce, studium
Metody hodnocení
Požadavky k ukončení předmětů: Příprava na zkoušku. Zpracování projektové dokumentace, prezentace připraveného projektu. Vytvoření týmů, výběr cílové skupiny, metod, forem a přístupu. Vytvoření sociálně pedagogického projektu. Zpracování projektové dokumentace/spolek, stanovy, záměr a cíle projektu. Společné prezentace dílčí práce všech týmů. Studium zdrojů a příprava na zkoušku z oblasti sociální pedagogiky a projektování.
Informace učitele
Hodnocení výstupů, aneb z čeho se skládá vaše známka? Prezentace skupinového projektu: max. 10 bodů Prezentace MKV lekce (sk. práce): max. 10 bodů Písemná zkouška: uzavřené otázky: max. 10 bodů otevřené otázky: max. 10 bodů (1+3+3+3) Maximální možný počet bodů: 40 A: 40 - 38 B: 37 - 35 C: 34 - 32 D: 31 - 29 E: 28 - 26
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/Sop021