VZpB51 Zdraví člověka - aktuální témata

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZpB51/01: St 13:00–13:50 učebna 27, L. Adámková, L. Mužíková, J. Slaná Reissmannová
Předpoklady
VZpB21 Biologie člověka a základy zdravovědy 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat přehled o nástrojích prevence a epidemiologie, které slouží k udržení zdraví a k jeho ochraně před různými typy rizika. Student bude schopen porozumět základním pojmům z oblasti prevence a epidemiologie se zaměřením na aktuální témata dle sylabu. Na základě získaných znalostí dokáže interpretovat údaje z oblasti epidemiologie infekčních a neinfekčních chorob.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student: - formuluje hlavní aktuální problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory; - reviduje své dosavadní znalosti, chápe význam celoživotního sebevzdělání pro kvalitní práci učitele; - aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí; - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace; - posoudí své rizikové chování a aktivně se podílí na zlepšení svého životního stylu; aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí;
Osnova
  • 1. Ekologie člověka. Člověk jako ochránce a současně jako největší škůdce životního prostředí, jehož je sám součástí. 2. Klonování člověka - hrozba nebo spása? 3. Biorytmy a lidské zdraví a výkonnost, biorytmy v lékařství a v pedagogickém procesu. 4. Příčiny stárnutí a příčiny smrti. 5. Lék je: lék/jed/mutagen/teratogen/kancerogen. Přehled léků, ale i jiných preparátů (přídatné látky v potravinách, kosmetickém průmyslu apod.), které mohou vyvolávat změny v genetické informaci. 6. Genetická determinace nádorové transformace buněk, protoonkogeny/onkogeny/antionkogeny. 7. Viry a nádory. 8. Nové aktuální poznatky o HIV infekci. 9. Přehled nejnovějších epi- až pandémiemi hrozících nemocí - příčiny, průběh, prevence. 10. Hrozící nebiologické pandémie - problematika prionů - čím slouží člověku a čím kvasinkové buňce? Zdroje atypických (patogenních prionů). Patogenní prion jako bílkovina, která má schopnost se replikovat 11. Aktuální otázka kolem bioterorizmu. 12. Téma vybrané studenty - panelová diskuse (pozvaní: genetik, pediatr, biochemik, lékař z oblasti primární prevence, pedagog).
Literatura
    doporučená literatura
  • SRŠEŇ, Štefan a Klára SRŠŇOVÁ. Základy klinickej genetiky a jej molekulárna podstata. 4., přepr. a rozš. vyd. Martin: Osveta, 2005. 445 s. ISBN 8080631859. info
  • NEKOLA, Jaroslav. Doping a sport. Vyd. 1. Praha: Olympia, 2000. 129 s. ISBN 8070331372. info
  • NEČAS, Oldřich. Obecná biologie : pro lékařské fakulty. 3. přeprac. vyd. Praha: H & H, 2000. 554 s. ISBN 8086022463. info
  • HATINA, Jiří a Brian D. SYKES. Lékařská genetika : problémy a přístupy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 296 s. ISBN 8020007008. info
  • MASOPUST, Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie orgánů. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 175 s. ISBN 8071844152. info
Výukové metody
Student vypracuje seminární práci na vybrané téma, prezentuje ji a diskutuje s ostatními studenty.
Metody hodnocení
Zpracování a prezentace zadaného seminárního úkolu, aktivní, odborná rozprava nad aktuálními otázkami zdraví člověka.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VZpB51