VZkM12 Didaktika výchovy ke zdraví 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Lenka Adámková, Ph.D. (cvičící)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (cvičící)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Špačková
Dodavatelské pracoviště: Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VZkM12/01: Pá 16. 10. 8:00–11:50 učebna 30, Pá 30. 10. 8:00–11:50 učebna 27, L. Mužíková, J. Slaná Reissmannová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student popíše hlavní cíle a obsah vzdělávacího oboru výchova ke zdraví. Dokáže aplikovat pedagogicko-psychologické poznatky do výchovy ke zdraví a na konkrétních příkladech demonstrovat jejich uplatnění.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
aplikuje poznatky z obecné didaktiky a dalších pedagogicko-psychologických disciplín tzv. společného vědního základu učitelského studia
definuje specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví na základní škole
zařadí výchovu ke zdraví do systému vzdělávání a RVP ZV
definuje didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví
používá aktivizující metody výuky ve výchově ke zdraví, analyzuje vyučovací jednotku
Osnova
 • 1. Výchova ke zdraví v systému vzdělávání. Pojetí předmětu výchova ke zdraví v minulosti a současnosti. Budoucnost výchovy ke zdraví.
 • 2. Specifické problémy vyučování výchovy ke zdraví. Výchovně vzdělávací proces, organizační zabezpečení výuky výchovy ke zdraví.
 • 3. Mezipředmětové vazby vertikální a horizontální. Integrace předmětů.
 • 4. Pojetí a analýza výchovně vzdělávacích cílů výchovy ke zdraví.
 • 5. Osobnost učitele. Didaktické dovednosti učitele výchovy ke zdraví.
 • 6. Příprava učitele na vyučování (perspektivní, bezprostřední). Didaktická analýza učiva výchovy ke zdraví.
 • 7. Metody výuky a jejich uplatnění ve výchově ke zdraví.
 • 8. Aktivizující metody výuky ve výchově ke zdraví. Didaktické a psychologické hry. Problémové vyučování. Dramatická výchova.
 • 9. Učební úlohy ve výchově ke zdraví.
 • 10. Procesuální prostředky pro výuku výchovy ke zdraví. Učební pomůcky.
 • 11. Diagnostika vědomostí a dovedností žáků. Problematika hodnocení a klasifikace žáků ve výchově ke zdraví.
 • 12. Pozorování a analýza vyučovací hodiny. Didaktická transformace tématu.
Literatura
  povinná literatura
 • http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2812
 • www.rvp.cz
 • https://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-353-version1-vybrane_kapitoly_z_didaktiky_v.pdf
 • KREJČÍ, Milada. Výchova ke zdravému životnímu stylu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2011. 192 s. ISBN 9788072389308. info
  doporučená literatura
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. info
 • BROWN, Peter C., Henry L. ROEDIGER a Mark A. MCDANIEL. Nauč se to! : jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat. Vydání první. Brno: Jan Melvil, 2017. 280 stran. ISBN 9788075550309. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005. 416 s. ISBN 8073670542. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 807178253X. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 8071782203. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Studenti diskutují prezentovaná témata dle sylabu předmětu.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou seminářů. Studenti diskutují prezentovaná témata dle sylabu předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/VZkM12