YPSk05 Komunikace a spolupráce se zákonným zástupcem a dalšími institucemi pečujícími o děti

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. David Havelka, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
YPSk05/OS01: Pá 26. 3. 11:00–14:50 učebna 32, Pá 14. 5. 10:00–13:50 učebna 4, D. Havelka
Předpoklady
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základě nabytých znalostí vést dialog a komunikovat se zákonnými zástupci dítěte a dalšími institucemi, které o děti předškolního věku pečují (OSPOD, ZŠ, PČR, PPP, SPC, klinický a poradenský psycholog, pedopsychiatr, atd). V předmětu budou probírány nejen obsahové a formální stránky komunikace (neverbální komunikační dovednosti, verbální komunikační dovednosti, teoretické základy vedení rozhovoru), ale bude zaměřen i na nácvik a rozbor konkrétních situací (práce s nespolupracujícím a nemotivovaným rodičem, sdělování náročných témat, zásady vedení průběžné spolupráce, edukace, psychoedukace, atd.). Předmět bude zaměřen také na rozbor specifik jednotlivých institucí, s nimiž může učitel mateřské školy spolupracovat, z tohoto popisu bude poté vycházet rozbor specifik komunikace s těmito institucemi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studující: - mít přehled o specificích a úkolech institucí, se kterými může učitel mateřské školy spolupracovat - schopni užít teoretické znalosti z oblasti komunikace a vedení rozhovoru v učitelské praxi - schopni kompetentněji vést dialog se zákonnými zástupci a institucemi pracujícími s dítětem
Osnova
 • - Specifika a úkoly institucí pracujících s dítětem (OSPOD, ZŠ, PČR, PPP, SPC, klinický a poradenský psycholog, pedopsychiatr, atd)
 • - teoretické základy vedení rozhovoru (proces, setting, obsahové a formální stránky komunikace)
 • - vedení motivačního rozhovoru
 • - vedení edukačního a psychoedukačního rozhovoru
 • - oznamování náročných informací, probírání náročných témat
 • - specifika komunikace s dalšími institucemi pracujícími s dítětem
Literatura
  povinná literatura
 • ČAPEK, Robert. Učitel a rodič : spolupráce, třídní schůzka, komunikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 184 s. ISBN 9788024746401. info
  doporučená literatura
 • NELEŠOVSKÁ, Alena. Pedagogická komunikace v teorii a praxi : význam komunikace, vztah učitele k žákovi, komunikace ve škole, ukázky. Vydání 1. Praha: Grada, 2005. 171 stran. ISBN 8024707381. info
  neurčeno
 • SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 150 stran. ISBN 9788026206071. info
 • TIMUĽÁK, Ladislav. Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru : integrativní rámec. Translated by Jana Křížová. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 181 s. ISBN 9788026206460. info
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
Výukové metody
přednášky, skupinový nácvik, skupinová diskuse, průběžné studium
Metody hodnocení
60% docházka, písemný test (50% správných odpovědí) , úspěšné sehrání modelové situace
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2021/YPSk05