BIp002 Neživá příroda 1

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (cvičící), doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:50 učebna 1, kromě Út 25. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp002/01: Po 8:00–8:50 laboratoř 83, kromě Po 24. 10., V. Vávra
BIp002/02: Po 10:00–10:50 laboratoř 83, kromě Po 24. 10., V. Vávra
BIp002/03: Po 14:00–14:50 laboratoř 83, kromě Po 24. 10., J. Štelcl
BIp002/04: Po 16:00–16:50 laboratoř 83, kromě Po 24. 10., J. Štelcl
BIp002/05: Po 17:00–17:50 laboratoř 83, kromě Po 24. 10., J. Štelcl
Předpoklady
Základní znalosti středoškolské chemie, fyziky, matematiky a geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnutí základních znalostí oborů mineralogie a petrologie, které tvoří výchozí disciplíny pro studium neživé přírody - geologie. Studenti budou schopni pochopit základními principy vzniku a stavby minerálů, jejich symetrie a chemického složení. Ve zjednodušené formě se seznámí s mineralogickým systémem a vybranými horninotvornými minerály. V petrologické části budou poskytnuty informace o základních principech klasifikace magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin a mechanismu jejich vzniku v podmínkách zemské kůry.
Výstupy z učení
Na konci výuky předmětu bude student schopen: - orientace v problematice a terminologii související s neživou přírodou; - vybírat a dokladovat vybrané přírodní jevy a procesy na konkrétních vzorcích hornin a minerálů.
Osnova
 • I. Základy mineralogie 1. Úvod do studia mineralogie. 2. Vznik a růst krystalů. 3. Geometrická krystalografie (krystalová souměrnost, prvky symetrie, krystalové plochy, osní kříž, Weissovy a Millerovy krystalografické značky, oddělení souměrnosti a krystalové soustavy). 4. Strukturní krystalografie (princip krystalové struktury, translace a strukturní mřížka, typizace strukturních mřížek). 5. Chemická krystalografie (vazebné síly ve strukturních mřížkách krystalů, izomorfie a polymorfie). 6. Fyzikální krystalografie (fyzikální vlastnosti minerálů: hustota, tvrdost, štěpnost a lom, tuhost, tavitelnost, tepelná a elektrická vodivost, elektrické vlastnosti - piezoelektřina, pyroelektřina, magnetické vlastnosti, radioaktivita, luminiscence). 7. Optická krystalografie (světlo a jeho vlastnosti, propustnost světla, lesk, odraz a lom světla, index lomu, polarizace světla, polarizační přístroje). 8. Vznik minerálů endogenními a exogenními procesy. 9. Systematická mineralogie (principy klasifikace minerálů, přehled a charakteristika vybraných minerálů). II. Základy petrografie 1. Úvod do studia hornin. 2. Základní rozdělení a vlastnosti hornin. 3. Magmatické horniny (klasifikace magmatických hornin, typy magmatických těles, magma, krystalizace a diferenciace magmatu, přehled a charakteristika vybraných druhů magmatických hornin). 4. Sedimentární horniny (vznik sedimentů: zvětrávání, transport sedimentace, diageneze; principy klasifikace sedimentů, přehled a charakteristika vybraných druhů sedimentárních hornin). 5. Metamorfované horniny (metamorfóza, faktory a druhy metamorfózy, kontaktní a regionální metamorfóza, klasifikace regionálně metamorfovaných hornin, principy klasifikace metamorfovaných hornin, přehled a charakteristika vybraných druhů metamorfitů).
Literatura
  doporučená literatura
 • VÁVRA, Václav, Jindřich ŠTELCL a Zdeněk LOSOS. Atlas minerálů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6258-0. url info
 • ŠTELCL, Jindřich a Václav VÁVRA. Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • VÁVRA, Václav a Zdeněk LOSOS. Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • ZAMARSKÝ, Vítězslav, Miloslava KUDĚLÁSKOVÁ a Vladimír SLIVKA. Mineralogie a petrografie. 2. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. 313 s. ISBN 8070780495. info
 • ZIMÁK, Jiří. Mineralogie a petrografie. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, 1998. 226 s. ISBN 8070678569. info
 • KRIST, Ernest a Michal KRIVÝ. Petrológia. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1985. 461 s. info
  neurčeno
 • KLEIN, Cornelis a Cornelius S. HURLBUT. Manual of mineral science : (after James D. Dana) [Klein, 2002]. 22nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xii, 641 s. ISBN 0-471-25177-1. info
 • BERNARD, Jan Hus a Rudolf ROST. Encyklopedický přehled minerálů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 701 s. ISBN 8020003606. info
 • BERNARD, Jan Hus. Mineralogie Československa. 2. vyd. Praha: Academia, 1981. 645 s. : i. info
 • HEJTMAN, Bohuslav. Petrografie. Vyd. 3., opr. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 261 s. URL info
 • PAUK, František a Jaroslav BICAN. Mineralogie a petrografie pro posluchače pedagogických fakult. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 312 s. info
 • SLAVÍK, František, Jiří NOVÁK a Jaroslav KOKTA. Mineralogie. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1974. 486 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá metodou on-line přednášek a laboratorních cvičení doplněných elektronickými prezentacemi.
Metody hodnocení
Písemný test uskutečněný v případě příznivé epidemiologické situace prezenční formou. Test v časovém rozsahu do 45 minut je tvořen třiceti převážně otevřenými otázkami s možností jednoduchých odpovědí. Zkušební otázky jsou sestaveny v souladu se sylabem vyučovaného předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wbio/Studium/Stud%5Fmat/Mat%2Dmat/miner%5Fpetrol/ http://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/ps06/2722682/petro/index.htm
Student je oprávněn dostavit se ke zkoušce výhradně za předpokladu, že má z daného předmětu splněny všechny předem stanovené podmínky (minimálně 36 získaných bodů ze tří průběžně absolvovaných testů, ve stanoveném termínu odevzdané protokoly ze všech laboratorních cvičení)!!!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/BIp002