SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Veselá, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Rozvrh
Po 14:35–16:15 učebna 38
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Tématické okruhy
 • 1) Úvod do ps., vznik psychologie jako vědy, struktura psychologie, obsah a předmět jednotlivých psychologických disciplín, vědy hraniční a pomocné, základní literatura. Struktura a předmět obecné psychologie. Různé názory z hlediska psychologických směrů. Kognitivní psychologie. Integrativní výklad psych. jevů, (systémový přístup, globálnost).
 • 2) Paměť a učení  neurofyziologická podstata paměti, struktura neuronu, DNA, RNA, navázání na znalosti z bilogie  různé pohledy na kritéria dělení paměti (bezděčná x úmyslná), modálně specifická x nespecifická, mechanická x logická, krátkodobá x dlouhodobá, epizodická x sémantická)  fáze paměťového procesu (vštípení, retence, vybavení), rozpad paměťových stop  Ebinghaus a jeho křivka zapomínání, pokusy  učení na subhumánní a humánní úrovni, druhy a teorie  aplikace poznatků, hra, pokus, učební styl, sebereflexe osvojo-vání poznatků
 • 3) Vnímání - jak poznáváme svět?  smyslové vnímání, fyziologický základ  percepční schéma a jeho funkce, interindividuální rozdíly ve vnímání, paraidolie, synestezie, fantom údu, Rubinova reverzibilní figu-ra, vnímání na základě sociokulturních rozdílů a zkušeností  pokusy, cvičení (zrakové klamy, paobrazy apod.)
 • 4) Představy  druhy představ, (cvič. zadání před. úkolu), souvislost se zkušeností, pamětí, myšlením, anticipačním schématem, eidetická představivost a její využití ve výchovném procesu
 • 5) Pozornost  definice a teorie pozornosti (Ribot, Rubinštejn, Wundt)  vlastnosti (kolísání - oscilace, intenzita - koncentrace, rozsah - kapacita - extenzita)  druhy (bezděčná - spontánní, úmyslná - aktivní - volní, proti-volní)  Wundt a osobní časová rovnice, demonstrace  test koncentrace pozornosti - vyhodnocení, diskuse  výchova pozornosti, cvičení (vytváření podmínek pro soustředění, cvičení, význam pozornosti, diskuse
 • 6) Myšlení  diskuse o pojmu a osvojování pojmů  myšlemkové operace (an. - syn., in.- deduk., zobecnění, abstrakce)  +) Galperin - osvojování pojmů (cvičení - slovníkový test), Piaget - asimilace x akomodace  inteligence (názory, definice, meření, test)  kategorizace předmětů a jevů + nízký, lehký a střední stup. integrace  divergentní a konvergentní myšlení, předpoklady tvořivosti, principy rozvoje, svoboda myšlení  +) jak tvořivě řešit problémy  hry - krabička Rama, rozpoznání věcí (dedukce od části k celku, dárek, dokreslování, k čemu by to mohlo sloužit ...)  vývoj intelektu, řeči a rozumových operací, Kholbegrovo pojetí mravního vývoje JÁ, fluidní a krystalická inteligence v průběhu životní dráhy
 • 7) Emoce a city  objasnění pojmů  dělení emocí a citů (stenické, astenické, afekty, nálady vášně, vyšší cit)  Kafka - vztah k druhému, Arnoldová a teorie emocí (periferní t.- W. James, rudimentární - Darwin, talamická), emoce a city jako regulace chování - aktivační úroveň  psychofyziologické indikátory, detektor lži, Čapek  sebereflexe - dom. cvič.  interakce emocí a poznávacích procesů (tzv. percepční obrana)  motivace chování  Proč jednáme tak, jak jednáme? (diskuse)  motiv (incentivy, rovnováha)  klasifikace motivů (Madsen, Maslow, Frankl), teorie motivace, souvislost s hodnotovou orientací (hra - hodnoty)  výkonová motivace (aspirační úroveň K. Lewin)  test aspirační úrovně  krizové situace a jejich řešení, typy překážek (frustrace, konf-likt)
 • 9) Psychologie osobnosti (integrativní seskupování předchozích poznatků) Struktura osobnosti, psychické vlastnosti, temperament, emocionalita, schopnosti
 • 10) Typy osobnosti, typologie extraverze a introverze, konstituční typologie, vrstvy a faktory osobnosti
 • 11) Vědomí a jeho povaha, stupňovitost a dynamika, stavy a výklad vědomí, jáství, činné já a sebepojetí, vývoj sebepojetí
 • 12) Vybraná pojetí osobnosti. Pojetí založené na motivaci (S. Freud), na učení (J. Watson), sebeuvědomění (V.Frankl), humanistické pojetí (C. Rogers), na poznání (J. Piaget), syntetický přístup (K. Lewin)
Literatura
 • CARNEGIE, Dale. Jak mluvit a působit na druhé při obchodním jednání : Rychlá a snadná cesta k efektivnímu vyjadřování. 1. rev. vyd. 203 s. info
 • JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla. Sv. 2, Archetypy a nevědomí [Jung] (Variant.) : Archetypy a nevědomí. info
 • JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla. Sv. 3, Osobnost a přenos [Jung] (Variant.) : Osobnost a přenos. info
 • Výbor z díla :sv. 2, archetypy a nevědomí. Edited by Carl Gustav Jung - Eva Bosáková. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 437 s. ISBN 80-85880-16-4. info
 • Výbor z díla :sv. 1, základní otázky analytické psychologie a psychoterapie v praxi. Edited by Carl Gustav Jung - Alena Bernášková. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1998. 436 s. ISBN 80-85880-14-8. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-134-7. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 383 s. ISBN 80-7178-063-4. info
 • KOSTROŇ, Lubomír. Psychologie vytváření úsudků : (teorie a metodologie Egona Brunswika, K.R. Hammonda a jejich následovníků). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 169 s. ISBN 8021016469. info
 • FREUD, Sigmund. Totem a tabu :o podobnostech v duševním životě divocha a neurotika. Vyd. 1. Praha: Jiří Kocourek, 1997. 157 s. ISBN 80-86123-01-4. info
 • FREUD, Sigmund. Výklad snů. Translated by Ota Friedmann. Vyd. 3.,upr. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1997. 395 s. info
 • FREUD, Sigmund. Psychopatologie všedního života :o zapomínání, přeřeknutí, přehmátnutí, pověře a omylu. Translated by Ota Friedmann. Vyd. 2. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1996. 262 s. ISBN 80-901601-8-2. info
 • JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla [Jung, 1996-] : Výbor z díla C.G. Junga (Variant.). Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1996. info
 • JUNG, Carl Gustav. Člověk a duše. Edited by Jolande Székács Jacobi, Translated by Karel Plocek. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 277 s. ISBN 8020005439. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 s. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
 • Analytická psychologie : její teorie a praxe : tavistocké přednášky. Edited by Carl Gustav Jung. 2. vyd. Praha: Academia, 1993. 205 s. ISBN 8020004807. info
 • ŠVANCARA, Josef. Geneze systémů empirické psychologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 98 stran. ISBN 8021007486. info
 • Jak se zbavit starostí a začít žít. Edited by Dale Carnegie, Translated by Tomáš Hrách. 9. vyd. Praha: TALPRESS, 1993. 316 s. ISBN 80-85609-32-0. info
 • HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Illustrated by Karel Nepraš. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. 297 s. ISBN 80-901549-0-5. info
 • CARNEGIE, Dale. Úspěch jsi ty, aneb, několik nezištných rad pana Dala Carnegieho jak se stát oblíbeným a bohatým. Translated by Dora Kulová. Bratislava: Genezis, 1992. 108 s. ISBN 80-85220-56-3. info
 • CARNEGIE, Dale. Jak získávat přátele a působit na lidi. 7. vyd. Bratislava: Bradlo, 1991. 169 s. ISBN 80-7127-026-1. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA a Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
 • FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1990. 444 s. ISBN 8020701095. info
 • ALAN, Josef. Etapy života očima sociologie. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989. 439 s. ISBN 8070380446. info
 • HONZÁK, Radkin. I v nemoci si buď přítelem. Praha: Avicenum, 1989. info
 • ŠVANCARA, Josef. Poruchy psychického vývoje [Švancara, 1985]. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1985. info
 • BALCAR, Karel. Úvod do studia psychologie osobnosti [Balcar, 1983]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. info
 • ŠVANCARA, Josef. Diagnostika psychického vývoje. 3., upr. vyd. Praha: Avicenum, 1980. 395 s. : i. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 183 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy III [Freud, 1971]. Praha: Avicenum, 1971. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy I : 1. Přednášky k úvodu do psychoanalysy : 2. Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalasy : Gesammelte Werke (Orig.). Translated by Jiří Pechar - Eugen Wiškovský. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. 498 s. info
 • FREUD, Sigmund. Vybrané spisy Sigmunda Freuda. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969. info
Metody hodnocení
Typ výuky: seminář
Informace učitele
Rozsah dílčí zkoušky ze základů psychologie
Na základě doporučené literatury, stanovených tématických okruhů, poznámek z přednášek a seminářů se studenti připraví ke zkoušce tak, aby mohli své poznatky aplikovat na různé praktické příklady, uměli hledat souvislosti a dílčí poznatky intagrovali tak, aby osobnost člověka byli schopni poznávat jako celek, nikoliv jako soubor dílčích psychických procesů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.