SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Veselá, PhD. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Nováčková
Rozvrh
Út 8:50–10:30 učebna 34
Předpoklady
Předmět navazuje na Psychologi 1 (seminář a přednáška). Předpokladem je znalost základních pojmů v rozsahu předcházejících sylabů předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je integrativní systematizace poznatků a jejich uplatnění v rámci studia celé osobnosti. Předmět tvoří základní stavební kameny pro další studium psychologických, ale i pedagogických disciplín a praktickou přípravu studentů v profesi sociálního pedagoga, ale i v sebepoznání a orientaci v praktickém denním životě.
Osnova
 • 7) Emoce a city objasnění pojmů dělení emocí a citů (stenické, astenické, afekty, nálady vášně, vyšší cit) Kafka - vztah k druhému, Arnoldová a teorie emocí (periferní t.- W. James, rudimentární - Darwin, talamická), emoce a city jako regulace chování - aktivační úroveň psychofyziologické indikátory, detektor lži, Čapek interakce emocí a poznávacích procesů (tzv. percepční obrana) 8) Motivace motivace chování Proč jednáme tak, jak jednáme? (diskuse) motiv (incentivy, rovnováha) klasifikace motivů (Madsen, Maslow, Frankl), teorie motivace, souvislost s hodnotovou orientací (hra - hodnoty) výkonová motivace (aspirační úroveň K. Lewin) test aspirační úrovně krizové situace a jejich řešení, typy překážek (frustrace, konflikt) 9) Psychologie osobnosti (integrativní seskupování předchozích poznatků) Struktura osobnosti, psychické vlastnosti, temperament, emocionalita, schopnosti 10) Typy osobnosti, typologie extraverze a introverze, konstituční typologie, vrstvy a faktory osobnosti
Literatura
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti : přátelé, milenci, manželé, dospělí a děti. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 361 s. ISBN 8072611127. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Úvod do psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 507 s. ISBN 8020009930. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
 • ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 181 s. ISBN 80-85943-81-6. info
 • ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery :kdo jsem já, kdo jste vy? Vyd. 1. Praha: Management Press, 1999. 257 s. ISBN 80-85943-12-3. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 336 s. ISBN 8020005250. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie osobnosti. 1. vyd. Praha: Management Press, 1993. 232 s. ISBN 80-85603-34-9. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace pracovního jednání a její řízení. 1. vyd. Praha: Management Press, 1992. 258 s. ISBN 80-85603-01-2. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA a Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Přehled psychologie osobnosti. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 248 s. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace [Švancara, 1975]. 2. dopl. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 183 s. : i. info
Metody hodnocení
Předpokladem pro ústní část zkoušky je úspěšné absolvování minimálně dvou znalostních testů (z celkové počtu 3, 1 opravný a náhradní). Ke zkoušce se studenti připravují podle vymezení jednotlivých oblastí v průběhu celého semstru (viz. probíraná témata).
Informace učitele
Smyslem seminární práce je vypracovat esej (rozsah cca 3 - 4 strany) vycházející ze studia literatury a vlastních úvah nad sebou a druhými. Student v práci prokáže znalost jedné z vybraných teorií osobnosti i schopnost vytvořit zajímavý text (vtipný děj, originalita, elaborace scén apod.), který v semináři přečte s patřičným dramatickým projevem odpovídajícím povaze textu. Studium (četba) alespoň jednoho primárního pramene (Jung, Freud, Adler, Fromm a další) je součástí samostudia. Podmínkou přípravy eseje je studium minimálně třech primárních pramenů. Podmínky pro vypracovaní eseje (kritéria pro hodnocení): Ve smyšleném příběhu vystupují minimálně dvě postavy, jedna z postav je autor(ka) Jedna z postav je popsaná podle zvolené teorie (typologie) osobnosti Osoby mezi sebou v příběhu jednají a z tohoto jednání jsou zřejmé jejich vlastnosti, charakter, zaměřenost (motivace) atd. Příběh nemusí odpovídat reálným životním situacím autora(ky), může být zasazen do libovolného prostředí, které je (dle úvah autora) provázané s jednáním postav.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.