SP3BP_ZSP7 Základy spec. pedagogiky 7 Surdopedie

Pedagogická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
St 12:30–13:15 učebna 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, historický vývoj péče o sluchově postižené, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, jazykové kompetence sluchově postižených, komunikační formy, sluchová protetika a kompenzační pomůcky, komplexní péče o sluchově postižené, systém vzdělávání, profesní uplatnění, tlumočení sluchově postiženým, hluchoslepota.
Osnova
  • 1. Úvod do surdopedie vymezení základních pojmů Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu 2. Historie péče o sluchově postižené Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících 3. Sluch Význam sluchu, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, důsledky sluchové vady 4. Řeč, hlas a artikulace u sluchově postižených Ontogenetický vývoj řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených 5. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy u sluchově postižených, vizuálně motorické systémy, odezírání 6. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem 7. Včasná intervence u sluchově postižených Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika 8. Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, sluchově postižený pedagog 9. Problematika profesní orientace a tlumočnické služby Organizace sluchově postižených, osobnost sluchově postiženého, socializace a možnosti profesní orientace, využití tlumočnických služeb v ČR 10. Sluchová vada a další kombinovaná postižení Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, hluchoslepota - etiologie, program péče, komunikační systémy
Literatura
  • BULOVÁ, Alena. Komunikace sluchově postižených. In Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. s. 63-67. ISBN 80-85931-51-6. info
Informace učitele
Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005 (www.frpsp.cz) BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J.:Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. FREEMAN,R.D. et al. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: MU, 2006, s. 127-143, ISBN 80-7315-120-0 HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. STRNADOVÁ, V. Potom ti to povíme. Praha: Česká unie neslyšících, 1994. STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet.Praha: Česká unie neslyšících, 1995. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009.