SC4BK_PAT1 Úvod do sociální patologie a prevence

Pedagogická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0/1.2. 14 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 1. 13:00–16:30 učebna 37, So 23. 2. 8:25–11:55 učebna 30, Pá 15. 3. 16:40–20:10 učebna 30, So 20. 4. 8:25–10:05 učebna 30
Předpoklady
Předmět je primárně určen studentům bakalářského oboru Sociální pedagogika v kombinované formě.

Předpokladem pro jeho ukončení je vypracování kasuistiky vybraného sociálně patologického problému a úspěšné složení zkoušky formou kolokvia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět uvádí do problematiky oboru sociální patologie a vybraných sociálně patologických jevů, se kterými se pedagog může ve své praxi nejčastěji setkat, kterým musí umět předcházet a také je řešit (agrese a šikana, záškoláctví, delikvence a kriminalita, drogová závislost dětí a mládeže). Dává vstupní informace o podstatě profilace Sociální prevence a resocializace.

Po ukončení předmětu se očekává, že student bude schopen:
- rozumět a osvětlit utváření norem společnosti, fungování systému sociální kontroly;
- definovat a vymezit konkrétní sociálně patologické jevy, jejich etiologii, možnosti intervence a prevence;
- vytvořit strategii odborné pomoci ve vztahu k jedinci v problémové životní situaci;
- znát zásady realizace primární prevence a být schopen takový program koncipovat.
Osnova
 • Osnova předmětu je totožná s okruhy pro závěrečnou zkoušku formou kolokvia:
 • 1. Vymezení základních termínů a pojmů – sociální patologie a deviace, konformita, patologické závislosti, rizikové chování, prevence, represe, reedukace, resocializace ad.
 • 2. Norma a řád ve společnosti. Sociálně patologické jevy a sociální kontrola. Systém sociální kontroly v naší společnosti (vnější – vnitřní, formální – neformální).
 • 3. Etiologie deviace v životě jedince a dalších nežádoucích a protiprávních projevů ve společnosti.
 • 4. Záškoláctví jako specifický jev ve školním prostředí. Vymezení, etiologie, náprava, prevence.
 • 5. Agrese a šikana mezi dětmi. Vymezení, zásady řešení šikany, možnosti předcházení ve školním prostředí.
 • 6. Delikvence a kriminalita mládeže a jako závažná forma rizikového chování dospívajících.
 • 7. Drogy a drogová závislost jako aktuální hrozba v životě jedince (dítěte). Analýza, prevence, náprava.
 • 8. 8. Pedagog a jeho kompetence (funkce) v oblasti sociálních patologií (diagnostická, poradenská, informační ad.).
 • 9. Postavení a úkoly výchovně-vzdělávacích institucí při prevenci a nápravě sociálně-patologických jevů.
 • 10. Prevence ve školách, Minimální preventivní program, funkce metodika prevence a výchovného poradce. Spolupráce s odbornými zařízeními (poradenskými, diagnostickými, volnočasovými atd.).
Literatura
 • ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002. s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. info
 • ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. info
 • SEKOT, Aleš. Úvod do sociální patologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 195 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-5261-1. info
 • MÜHLPACHR, Pavel. Sociopatologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 194 s. ISBN 9788021045507. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese :variabilita a patologie lidské psychiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 444 s. ISBN 80-7178-214-9. info
 • BREZÁK, Jozef. Sociálna patológia. Edited by Peter Ondrejkovič. 2., rozš. vyd. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 310 s. ISBN 8022406856. info
 • Život s deprivanty. Edited by František Koukolík - Jana Drtilová. 1. vyd. Praha: Galén, 2001. 390 s. ISBN 80-7262-088-6. info
 • NEŠPOR, K. Návykové chování a závislost. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-432-X.
 • ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi :jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1995. 95 s. ISBN 80-7178-049-9. info
 • KOLÁŘ, M. Skrytý svět šikanování ve školách. Praha : Portál, 1997.ISBN 80-71781-231.
 • MATOUŠEK, Oldřich a Andrea KROFTOVÁ. Mládež a delikvence. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 335 s. ISBN 80-7178-226-2. info
 • ONDREJKOVIČ, Peter a Eva POLIAKOVÁ. Protidrogová výchova. Prvé vydanie. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. 356 stran. ISBN 8022405531. info
Výukové metody
Výuka je koncipována formou přednášek; ve vybraných tématech se očekává intenzivnější samostudium studenta. Cílem je proniknout do problematiky v teoretické i praktické rovině a úspěšně složit zkoušku formou kolokvia. Důležitým aspektem propojení s praxí je zpracování odborné kasuistiky problémového dítěte nebo jedince s deviantními projevy v chování.
Metody hodnocení
Typ výuky: přednáška.
Ukončení: zkouška formou kolokvia.
Požadavky na ukončení: vypracovat kasuistiku konkrétního sociálně-patologického problému a úspěšně vykonat zkoušku.
Informace učitele
E-learningová podpora výuky: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=848
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.