SPDR_ISPD Inkluzivní speciální pedagogika

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
20/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je další prohloubení a získání nových vědomostí o problematice integrace a inkluze v současném vzdělávacím systému v ČR a jeho komparace s vybranými vzdělávacími systémy v zahraničí. Dále pak další prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro úspěšnou organizaci prostředí a výuky ve třídě integrující žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na konci tohoto kurzu bude student schopen dobře se orientovat v problematice integrativní speciální pedagogice. Dokáže charakterizovat jednotlivé oblasti ISP. Dokáže navrhnou speciálně pedagogické přístupy k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
  • OBECNÉ OKRUHY INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY • Axiologická dimenze integrace, hodnoty a normy, speciálně pedagogické pojetí integrace, modely integrace, sociální aspekty integrace, integrace/inkluze • Trendy v péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí • Socializace a její pojetí ve speciální pedagogice • Pojetí komprehensivní rehabilitace vzhledem k handicapovanému jedinci • Současný stav a trendy v péči o jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR • Vývoj školské integrace/inkluze v České republice • Rámcové podmínky pro integrativní výchovu a vzdělání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami včetně legislativního rámce v ČR • Integrovaný systém pedagogicko-psychologické poradenství SPECIALIZAČNÍ OKRUHY INTEGRATIVNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY • Raná intervence • Edukace dětí se speciálními potřebami v předškolním věku • Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, včetně příloh I., II., III. pro mentálně postižené • Podmínky edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole • Průřezová témata v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání • Předměty speciální péče v RVP ZV • Specifika předprofesní, profesní a socio-profesní přípravy handicapovaných jedinců • Andragogika a geragogika z pohledu speciálního pedagoga
Literatura
  • Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
  • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
Výukové metody
Individuální teoretická příprava.
Metody hodnocení
Další požadavky ke zkoušce: Zpracovat jednu otázku z obecných otázek integrativní speciální pedagogiky. Zpracovat jednu otázku ze specializačních okruhů se zřetelem na věkovou skupinu a druh postižení - cca 10 – 15 stran (A4).
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Návrh témat disertačních prací • Integrovaný pedagogicko-psychologický poradenský systém • Podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole • Úkoly komprehensivní rehabilitace v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami • Transformace pedagogicko-psychologického poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR • Přípravné třídy jako jedna z forem pedagogické intervence u dětí z jiného sociokulturního etnika Literatura BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. 128 s. ISBN 80-2103613-3 ČERNÁ, M. Kapitoly z psychopedie. Praha: UK, 1995 ČERNÁ, M. Lehké mozkové dysfunkce. Praha: Karolinum, 1995 HÁJKOVÁ, V., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Kapitoly z integravtivní pedagogiky pro učitelky mateřských škol. Praha: IPPP, 2001. JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. Praha: Trion, 2001. ISBN 80-7254-192-7. JANOTOVÁ, N., SVOBODOVÁ, K. Integrace sluchově postiženého dítěte v MŠ a ZŠ. Praha: Septima, 1996. JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000 JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: UK, 1995. JESENSKÝ, J. Kontrapunkty integrace zdravotně postižených. Praha: UK, 1995. JESENSKÝ, J. Prostor pro integraci. Praha: Comenia Consult, 1993. JESENSKÝ, J. (ed.) Integrace ve znamení doby. Praha: 1997. JEŽKOVÁ, V. Vzdělávací systémy v zahraničí. Praha: UK, 1996. ISBN: 80-7184-078-5. KAPROVÁ, Z. O problémech žáků s poruchami učení a cestách k jejich řešení. Praha: Tech-Market, 2000. KEBLOVÁ, A. Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Praha: Septima, 1996. 85931-75-3. KYSUČAN, J. Úvod do psychopedie. Olomouc: UP, 1986. LUDÍKOVÁ, L. Vzdělávání hluchoslepých I. Praha: Scientia, 2000. ISBN: 80-7183-225-1. MATĚJČEK, Z. LANGMEIER, J. Počátky našeho duševního života. Praha: Avicenum, 1985. MATOUŠEK, O., KROFTOVÁ, A. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998 MATOUŠEK, O. Práce s rizikovou mládeží. Praha. Portál, 1996 MERTIN, V. Individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 1996. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999 KERROVÁ, S. Dítě se speciálními potřebami. Praha: Portál, 1997. KOMÁRIK, E. Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Bratislava: UK, 1998 KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-41-9. KLENKOVÁ, J. Logopedie II., III. Brno, Paido, 1998. ISBN 80-85931-62-1. KRAHULCOVÁ-ŽATKOVÁ, B. Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených. Praha: Karolinum, 1994 Kurs integrace dětí se speciálními potřebami. Praha: Portál, 1997. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, 2000. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., MEDLENER, I., ŘEHŮŘEK, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení. Brno: Paido, 1999. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004, 126 s. ISBN 80-7315-063-8. MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1996, 1998. ISBN 80-85931-20-6. MONATOVÁ, L. Speciálně pedagogická diagnostika z hlediska vývoje dětí. Brno: Paido, 2000. MÜLLER, O. (ed.) Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. ISBN 80-244-0231-9. MÜHLPACHR, P. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: MU, 2000. MÜHLPACHR, P. Gerontopedagogika. Brno: MU, 2004. ISBN 80-2103345-2. MÜHLPACHR, P. Sociální práce. Brno: MU, 2004, 100 s. ISBN 80-210-3323-1. NOVOSAD, L. Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5. PILAŘ, J. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na prahu třetího tisíciletí. In: Aktuální otázky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mimořádné číslo časopisu Pedagogika. Říjen 2001, Praha: PF UK, s. 3-17. ISSN 3330-3815. PILAŘOVÁ, M. Raný vývoj dítěte a možnosti rané intervence. Praha: Futurum, 1998. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno: Paido, 2000, 2001. ISBN: 80-85931-83-4. PIPEKOVÁ, J. a kol. Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR, 2004, 76 s. ISBN 80-86856-01-1. POKORNÁ, V. Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Praha: Portál, 1997 Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2001. In: HÁJKOVÁ, V., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Kapitoly z integravtivní pedagogiky pro učitelky mateřských škol. Praha: IPPP, 2001, s. 1-30. PŘINOSILOVÁ, D. Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky. Brno: MU, 1997. Sborník odboru speciálního školství. Praha: 1998. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003, 290 s. ISBN 80-244-0646-2. SOURALOVÁ, E. Vzdělávání hluchoslepých II. Praha: Scientia, 2000. ISBN: 80-7183-226-X. SMUTNÁ, J. Děti s vývojovými poruchami učení a co o nich víme. Praha: MŠMT, 1998. SMUTNÝ, R., ŠAFROVÁ, A. Využití výpočetní techniky při reedukaci specifických poruch učení. Brno: Paido, 1997 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-506-7. TRAIN, A. Specifické poruchy chování a pozornosti. Praha: Portál, 1997. Učení je skryté bohatství. Zpráva Mezinárodní komise UNESCO "Vzdělávání pro 21. století". Praha: ÚIV, 1997. VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. Psychopedie - didaktika mentálně retardovaných. Olomouc: 1992 VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5. VALENTA, M., MÜLLER, O. Psychopedie, teoretické základy a metodika. Olomouc: Parta, 2003. ISBN 80-7320039-2. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 1999. ISBN 80-85931-69-9. VÍTKOVÁ, M. Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-27-3. Vítková, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika Integrace školní a sociální. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004, 463 s. ISBN 80-7315-071-9. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003. ISBN 80-86633-07-1. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003. ISBN 80-86633-08-X. VÍTKOVÁ, M. Edukace žáků s tělesným postižením. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003, s. 40-57. ISBN 80-86633-07-1. VÍTKOVÁ, M. Edukace žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: SMD, 2003, s. 152-174. ISBN 80-86633-07-1.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.