MA6002 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0/5. 50 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Budínová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jarmila Bradová (pomocník)
Viola Daňhelová (pomocník)
Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (pomocník)
Mgr. Blanka Klimovič (pomocník)
PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Obrovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Eva Trnová, PhD. (pomocník)
Mgr. František Tůma, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Blanka Vaculík Pravdová, Ph.D. (pomocník)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti z vlastní výuku a interakci s žáky. V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele. Jedná se o průběžnou praxi, kterou student vykonává 10 týdnů během semestru. Celkem jde o 60 hodin praxe, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných především přípravě vlastní výuky, případně pomoci provázejícímu učiteli (např. oprava písemek, vytváření pomůcek apod.).
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • • vlastní výuka – 10 hodin • tandemová výuka • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.); • náslechy ve výuce (nejen) provázejících učitelů (dle možností školy); • vedení pedagogického deníku a zpracovávání dlouhodobého komplexního portfoliového úkolu
Literatura
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Jiří Foltýn. Šesté, rozšířené a př. Praha: Portál, 2013. 562 stran. ISBN 9788026203674. info
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. In Pedagogická ecyklopedie. První vydání. Praha: Portál, 2009. s. 419-423, 5 s. Pedagogická teorie 10. ISBN 978-80-7367-546-2. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 8071789658. info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2002. 51 s. ISBN 8072900773. info
  • GOWER, Roger a Steve WALTERS. Teaching practice handbook. 1st ed. Oxford: Heinemann, 1983. 188 s. ISBN 0-435-28995-0. info
Výukové metody
• aktivní práce pod vedením cvičného učitele • hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství • individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení: • hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem • pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.