SPD4_VPS2 Specializace - širší vědní základ - Psychopedie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
30/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Prohloubit znalosti z psychopedie a propojit je se znalostmi z dalších oborů – psychologie, sociologie, medicínské obory (psychiatrie, neurologie).
Osnova
  • OBECNÉ OTÁZKY: • Vývoj vztahu společnosti k osobám s mentálním postižením. • Vymezení kategorie osob s mentálním postižením, stupně postižení. • Sociální dimenze mentálního postižení. • Systém edukace dětí, žáků a studentů s mentálním postižením. • Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s mentálním postižením. • Terapie ve speciálně pedagogické péči (hipoterapie, ergoterapie, canisterapie, arteterapie, dramaterapie, metoda bazální stimulace atd.). • Současné zahraniční trendy v oblasti podpory osob s mentálním postižením. • Problematika celoživotního vzdělávání jedinců s mentálním postižením.
  • SPECIALIZAČNÍ OKRUHY: • Charakteristika osob s mentálním postižením, vliv výchovy a vzdělávání na rozvoj jedinců s mentálním postižením, jejich možnosti v oblasti profesního uplatnění dle jednotlivých stupňů postižení, problematika období dospělosti. • Downův syndrom, etiologie, charakteristika, možnosti vzdělávání a mimoškolních aktivit, období dospělosti. • Poruchy autistického spektra, etiologie, charakteristika, možnosti vzdělávání, zaměstnání u jednotlivých poruch autistického spektra. • Sociální služby poskytované osobám s mentálním postižením, vývoj a prognóza poskytovaných služeb v oblasti sociální sféry. • Nestátní zařízení, možnosti alternativní péče o osoby s mentálním postižením během celého života.
Literatura
  • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. (2014) Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. Brno: MU.
Výukové metody
Teoretická příprava, samostudium.
Metody hodnocení
Zpracovat seminární práce v rozsahu 10 stran vybraného tématu z oblasti obecných psychopedických otázek a jednoho tématu ze specializačních okruhů. Zpracovat individuální vzdělávací plán žáka s mentálním postižením v inkluzivním prostředí v mateřské škole, základní škole. Výuka v předmětu psychopedie ve 2 semestrech. Projekt (rozsah - 30 stran).
Informace učitele
Základní literatura: BARTOŇOVÁ, M. (2005) Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice. Brno: MSD. BARTOŇOVÁ, M. (2014) Students with Intellectual Disability in Inclusive Education Settings. Brno: MU. BARTOŇOVÁ, M. (2013) Inkluzivní didaktika v základní škole se zřetelem na edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Brno: MU. BARTOŇOVÁ, M., BAZALOVÁ, B., PIPEKOVÁ, J. (2007) Psychopedie. Brno: Paido. BAZALOVÁ, B. (2014) Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje. Praha: Portál. BAZALOVÁ, B. (2012) Poruchy autistického spektra v kontextu české psychopedie. Brno: MU. BAZALOVÁ, B. (2011) Poruchy autistického spektra. Teorie, výzkum, zahraniční zkušenosti. Brno: MU. BROŽOVÁ, D. (2010) Poradenská podpora a možnosti edukace žáků s poruchami učení v širším smyslu. Brno: MU. ČADILOVÁ, V., THOROVÁ, K., ŽAMPACHOVÁ, Z. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky s poruchami autistického spektra. Olomouc UP. ČERNÁ, M. a kol. (2008) Česká psychopedie. Praha: UK. PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M, et al. (2014) Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. Brno: MU. PUESCHEL, S. (1997) Downův syndrom pro lepší budoucnost. Praha: Tech-Market. THOROVÁ, K. (2006) Poruchy autistického spektra. Praha: Portál. VALENTA, M., MÜLLER, O. (2003) Psychopedie, teoretické základy a metodika. Olomouc: Parta. VALENTA, M. a kol. (2012) Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb. Část II. Diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením. Olomouc: UP. VÍTKOVÁ, M., KOPEČNÝ, P. (2014) Strategies in the Education of Students with Severe Disabilities Extending into Young Adulthood. Brno: MU.

Doporučená literatura: APA (2000) Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders. American Psychiatric Assotian. ATWOOD, T. (1998) Aspergers´syndrome. A Guide for Parents and Professional. London and Philadelphia: Jessika Kingsley Publishers. DOLEJŠÍ, M. (1996) K psychologii mentálně retardovaných. Praha: Avicenum. HORT, V. (2000) Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál. CHALOUPKOVÁ, S. (2011) Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. Brno: MU. KURTZ, L. A. (2006) Visual Perception Problems in CHildren with AD/HD, Autism, and Other Learning Disability. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. LERNER, J. W., KLINE, F. (2006) Learning Disabilities and Related Disorders. Boston: Houghton MifflinCompany. LINDMEOER, Ch. (2013) Biogrtafiearbeit mit geistig behinderten Menschen. Ein Praxisbuch für Einzel- und Gruppenarbeit. Weinheim und Basel: Verlag Beltz Juventa. MATOUŠEK, O. (2007) Sociální služby. Praha : Portál. MONATOVÁ, L. (1997) Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido. MÜLLER, O. (2005) Terapie ve speciální pedagogice. Olomouc: UP. NESNÍDALOVÁ, R. (1997) Extrémní osamělost. Praha: Portál. NOVÁKOVÁ, J. (2013) Biodromální vývoj jedinců s poruchou autistického spektra v kontextu podpory a vzdělávání. Brno: MU. PIPEKOVÁ, J. a kol. (2004) Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. Praha: IPPP ČR. PIPEKOVÁ, J. (ed.) (2010) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido. PŘINOSILOVÁ, D. (2007) Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno : Paido. READ, J., CLEMENTS, L., RUEBAIN, D. (2006) Disabled Children and the Law. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. RUBINŠTEJNOVÁ, S. J. (1987) Psychologie mentálně zaostalého žáka. Praha: SPN. SCHOPLER, E. (1997) Autistické chování. Praha: Portál. SCHOPLER, E. (1999) Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje. Praha: Portál. STRNADOVÁ, I. (2008) Rodiny osob s mentálním postižením. Současné směry ve výzkumu a možnosti speciálně pedagogické intervence. Praha: Karolinum. ŠIŠKA, J. (2005) Mimořádná dospělost. UK Praha, Karolinum. ŠVARCOVÁ, I. (2006) Mentální retardace. Praha: Portál. VÁGNEROVÁ, M. (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. VALENTA, M., KREJČÍŘOVÁ, O. (1997) Psychopedie - kapitoly z didaktiky mentálně retardovaných. Olomouc: Netopejr. VANČOVÁ, A. (2003) Špecifiká edukácie mentálne postihnutých. Bratislava: Sapientia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPD4_VPS2