SPp500 Diagnostické domény žáků s narušenou komunikační schopností a se sluchovým postižením

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/4/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. et Mgr. Bc. Ivana Márová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SPp500/01: Čt 21. 3. 9:00–12:50 učebna 50, 15:00–18:50 učebna 50, Čt 28. 3. 9:00–12:50 učebna 50, I. Bytešníková, L. Doležalová, I. Márová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem předmětu bude systém poradenství, výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, personální obsazení, standardy činnosti, střediska výchovné péče, poradenství pro rodiče a postižené dětí v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence, poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance, legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student/ka ovládat problematiku: poradenství, bude se orientovat v oblasti rané intervence,v oblasti poradenských služeb ve školství, poradenství ve zdravotnictví. Bude se orientovat v legislativních opatřeních zabývajícími se poradenstvím.
Osnova
 • Systém poradenství: výchovný poradce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče. Personální obsazení, standardy činnosti. Poradenství pro rodiče a postižené dětí v raném věku, raná intervence, střediska rané intervence. Poradenství ve zdravotnictví, logopedické ambulance. Legislativní opatření zabývající se poradenstvím.
Literatura
  doporučená literatura
 • VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. vyd. Brno: Paido Brno, 2004. 463 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. info
 • Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2006. vyd. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. info
 • Raná péče : analýza situace v Evropě : klíčové aspekty a dopručení : souhrnná zpráva. Edited by Victoria Soriano. [Brusel]: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání, 2005. 53 s. ISBN 8791500583. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Raná intervence z logopedického hlediska. Speciální pedagogika, Praha: Univerzita Karlova v Praze - PdF, 2002, roč. 12, č. 2, s. 98-101. ISSN 1211-2720. info
 • Raná péče u dětí se zdravotním postižením : kapitoly 9, 10, 11, 12, 13. Translated by Rudolf Volejník, Edited by Anna Berná. [Praha]: Středisko rané péče, 1997. 117 s. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Raná péče o děti s komunikačními poruchami. In Sborník ze 2. setkání. Ivančice: Asociace pedagogů sluchově postižených, 1999. s. 6-14. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • KUDELOVÁ, Ivana a Lea KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ. Malé dítě s těžkým poškozením zraku : raná péče o dítě se zrakovým a kombinovaným postižením. Brno: Paido, 1996. 41 s. ISBN 8085931249. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu, Heidelberg, Badensko-Württembersko. Speciální pedagogika, Praha, 2009, roč. 19, č. 4, s. 291-304. ISSN 1211-2720. info
 • HRICOVÁ, Lenka. Dětské audiologické poradenství a raná intervence u sluchově postižených dětí v Německu (Heidelberg, Baden-Württemberg) a v České republice. Komenský, Brno: PdF MU, 2009, roč. 133, č. 3, s. 2-9. ISSN 0323-0449. info
 • PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Logopedické poradenství : příklady a analýzy. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 124 s. ISBN 9788024726663. info
 • BARTOŃOVÁ, Miroslava a Jarmila PIPEKOVÁ. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do služeb v ČR - projekt EQUAL. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrace/inkluze integrovaného poradenství do systému služeb v České republice. Brno. Brno: MSD, 2005. s. 56-60, 4 s. MSD. ISBN 80-86633-31-4. info
 • HOLMANOVÁ, Jitka. Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima, 2005. 93 s. ISBN 8072162136. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Evropské trendy v edukaci žáků se speciálními potřebami v poradenství. In Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství, 2004. s. 9-17, 9 s. Pedagogická literatura. ISBN 80-86856-01-1. info
Výukové metody
konzultace, diskuse ve třídě, domácí příprava
Metody hodnocení
vyžadována 70% účast; kolokvium, písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je 75 % správných odpovědí), ústní část
Informace učitele
Literatura - surdopedická část Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005. (www.frpsp.cz) BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ (2012) Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. Vyd. Brno: Masarykova univerzita. DAŇOVÁ, Martina (2008) Metodika úpravy textů pro znevýhodněné čtenáře. Praha: Grada. DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In OPATŘILOVÁ, Dagmar, NOVÁKOVÁ, Zita et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. DOLEŽALOVÁ, Lenka (2012) Terciární vzdělávání studentů se sluchovým postižením v České republice. Brno: Masarykova univerzita. DRŠATA, Jakub, Radan HAVLÍK a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. HOLMANOVÁ, Jitka (2005) Raná péče o dítě se sluchovým postižením. 2. vyd. Praha: Septima. HORÁKOVÁ, Radka. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In OPATŘILOVÁ, Dagmar (2006) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HORÁKOVÁ, Radka (2012) Sluchové postižení – úvod do surdopedie. Praha: Portál. HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. HRICOVÁ, Lenka (2011) Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. Brno: MU. HRONOVÁ, A.nna a Jitka MOTEJZÍKOVÁ (2002) Raná komunikace mezi matkou a dítětem. Praha: FRPSP. HRUBÝ, Jaroslav (1997, 1998) Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. JABŮREK, Josef (1998) Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha: Septima. JARNÍKOVÁ, Ivana (2005). Eliška – příběh hluchoslepé holčičky. 1. vyd. Praha: Společnost pro ranou péči. JAROŠOVÁ, Jindra (1991) Via lucis. 1. vyd. Praha: Fokus. JUNGWIRTHOVÁ, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. Vydání první. Praha: Portál. KOMORNÁ, Marie (2008) Psaná čeština českých neslyšících – čeština jako cizí jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka. KRAHULCOVÁ, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. LANGER, Jiří (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc : UP PdF, LANGER, Jiří a Václav PTÁČEK, Karel DVOŘÁK (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2006) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 1. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2009) Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé, 2. díl výukového CD–ROMu, vyd. o.s. LORM, Praha. LANGER, Jiří a Eva SOURALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ (2010). Taktilní znakový jazyk – Manuál a CD–ROM k výuce a studiu, vyd. o.s. LORM, Praha. LEJSKA, Mojmír (2003) Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido. LEONHARDT, Annette (2001) Úvod do pedagogiky sluchovo postihnutých. Bratislava: Sapientia. NOVÁK, Alexej (1994). Foniatrie a pedaudiologie I. Poruchy komunikačního procesu způsobené sluchovými vadami. Praha. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001) Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. 1. vyd. Olomouc: UP. LUDÍKOVÁ, Libuše (2000). Vzdělávání hluchoslepých I. 1. vyd. Praha: Scientia. LUDÍKOVÁ, Libuše (2001). Vzdělávání hluchoslepých III. 1. vyd. Praha: Scientia. NOVÁK, Alexej (1997) Foniatrie a pedaudiologie II. Základy fyziologie a patofyziologie řeči, diagnostika a léčba poruch řeči. Praha. PITNEROVÁ, Pavla (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. POTMĚŠIL, Miloň (1999) Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2002) Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2004) Všeobecný slovník českého znakového jazyka O-Ž. Praha: Fortuna. POTMĚŠIL, Miloň (2003) Čtení k surdopedii. Olomouc: UP. ROUČKOVÁ, Jarmila (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. Vyd. 2. Praha: Portál. SLÁNSKÁ BÍMOVÁ, Petra a Lenka OKROUHLÍKOVÁ (2008). Rysy přirozených jazyků. Český znakový jazyk jako přirozený jazyk. Lexikografie. Slovníky českého znakového jazyka. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka. SOURALOVÁ, Eva (2000). Vzdělávání hluchoslepých II. 1. vyd. Praha: Scientia. SOURALOVÁ, Eva (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. SVOBODOVÁ, Karla (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, Gabriela a Filip SMOLÍK (2014) Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. SMOLÍK, Filip a Gabriela SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ (2014) Vývoj jazykových schopností v předškolním věku. Praha: Grada. ŠTĚRBOVÁ, Dana a kol. (2005) Hluchoslepota – lidé s ní a kolem ní. 1. vyd. Olomouc: UP. ŠEDIVÁ, Zoja (2006) Psychologie sluchově postižených ve školní praxi. Praha: Septima. ŠLAPÁK, Ivo a Petra FLORIÁNOVÁ (1999). Kapitoly z otorhinolaryngologie a fonoatrie. Brno: Paido. ŠLAPÁK, Ivo a kolektiv. (2013) Dětská otorinolaryngologie. Praha: Mladá fronta. VÁGNEROVÁ, Marie (2004) Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. VYSUČEK, Petr (2008b) Prstová abeceda v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/SPp500