Ze0167 Výzkum v geografickém vzdělávání

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (cvičící)
Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0167/01: Čt 13:00–14:50 učebna 5a, P. Knecht
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty pro doktorské studium didaktiky geografie na PdF MU, případně zdokonalit výzkumné kompetence studentů učitelství zeměpisu. Předmět ukazuje specifika výzkumu v geografickém vzdělávání a představuje jeho základní tematické oblasti a přístupy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Utvořit si představu o výzkumné práci v rámci doktorského studia Didaktika geografie PdF MU;
porozumět základním principům pedagogické empirické metodologie;
zvolit si a rozpracovat vlastní relevantní a kompetitivní výzkumný projekt, který bude možné použít při přijímacím řízení do doktorského studia na PdF MU;
zdůvodnit a prezentovat jasně a strukturovaně výzkumný problém.
Osnova
 • Význam, specifika a využití výzkumu v geografickém vzdělávání.
 • Hlavní témata výzkumu v geografickém vzdělávání.
 • Zdroje výzkumu v geografickém vzdělávání: mapování dosavadního stavu poznání.
 • Aplikace výzkumných designů ve výzkumu v didaktice geografie (případové studie, akční výzkum, etnografické přístupy, hermeneutika, metaanalýzy aj.).
 • Výběr vlastního tématu a cíle výzkumu, zdůvodnění jejich relevance.
Literatura
  povinná literatura
 • ROBERTS, M. (2010). What is “evidence-based practice” in geography education? International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 91–95
 • BEDNARZ, S. W., HEFFRON, S., & HUYNH, N. T. (2013). A road map for 21st century geography education: Geography education research. Washington: Association of American Geographers
 • CATLING, S. (2010). Sources of evidence for conducting research in geography education. International Research in Geographical and Environmental Education, 19(2), 97–101.
  doporučená literatura
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2015). Didaktika geografie: proměny identity oboru. In I. Stuchlíková & T. Janík, et al., Oborové didaktiky v České republice: bilance a perspektivy (s. 259–288). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210- 7769-0.
 • Studie z časopisů: International Research in Geographical and Environmental Education; Journal of Geography; Geography; Zeitschrift für Geographiedidaktik./Journal of Geography Education; Geography in Higher Education
Výukové metody
Informativní část, konzultace, skupinová diskuse, prezentace. Část výuky probíhá v přímé skupinové formě, hlavní část jako individuální příprava.
Metody hodnocení
Odevzdání projektu doktorské disertační práce.
Znalost uvedených okruhů z metodologie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.