IVk103 Penitenciaristika a penologie

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.5. 6 hodin. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Ahmad Asadi (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVk103/Kombi01: So 29. 2. 8:00–13:50 učebna 20, K. Pančocha
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují studenti specializace: speciální andragogika osob se soc. patol. projevy chování
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti penologie a penitenciaristiky. Studenti získají poznatky týkající se problematiky penitenciární pedagogiky a lidských práv v kontextu výkonu trestu odnětí svobody. Vyjma historického aspektu a vymezení pozice penitenciární pedagogiky v hierarchii pedagogických věd budou studenti seznámení s účely a principy vězeňství, komplexní charakteristikou odsouzených osob a jejich právy a povinnostmi. Důraz bude kladen na psychologické a sociální aspekty výkonu trestu odnětí svobody. Studující budou seznámeni s podmínkami výkonu trestu, praktickými otázkami vězeňství a možnostmi alternativních druhů trestů. Nedílnou součástí předmětu bude problematika podmínek resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody a prevence kriminality.
Osnova
 • Penologie a penitenciaristika jako vědní obor, předmět, vztah k jiným oborům.
 • Historické aspekty vývoje vězeňství v České republice a ve světě; Výkon trestů před zavedením trestu odnětí svobody, vývoj penitenciárních systémů.
 • Účel a význam výkonu trestu odnětí svobody a jejich historické souvislosti; Regulace kriminality ve společenské praxi; Funkce výkonu trestu odnětí svobody z dnešního pohledu.
 • Aktuální formy vězeňství v České republice; Vězeňská služba České republiky; Organizace českého vězeňství, současné problémy a koncepce.
 • Humanizace vězeňství; Vězeňství v kontextu lidských práv; Světové a evropské trendy ve vězeňství.
 • Druhy trestů podle aktuální české legislativy; Charakteristika krátkých, střednědobých a dlouhodobých trestů odnětí svobody a výjimečného trestu z hlediska resocializační praxe.
 • Práva a povinnosti vězněných a odsouzených osob, vnitřní a vnější diferenciace.
 • Programy zacházení s odsouzenými pachateli trestných činů k výkonu trestu odnětí svobody a jejich stručná charakteristika; Faktory omezující účinnost resocializačních programů; Negativní jevy ve vězeňství.
 • Výkon vazby a trestu odnětí svobody z psychosociálního hlediska (věznice, vazební věznice, obvinění a odsouzení, prevence mimořádných událostí ve výkonu vazby a trestu).
 • Ochranná opatření; Zabezpečovací detence.
 • Výkon trestu odnětí svobody – metody a postupy penitenciární pedagogiky ve věznicích; Resocializace v trestech odnětí svobody.
 • Charakteristika odsouzeného, sociální a psychologické aspekty výkonu trestu.
 • Sociální integrace (resocializace) osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody; Obtíže, možnosti optimalizace; Kontinuální sociální péče.
 • Alternativní tresty; Probační a mediační služba.
 • Systém postpenitenciární péče.
 • Možnosti prevence kriminality.
Literatura
  povinná literatura
 • Sochůrek, J. (2007) Kapitoly z penologie. III. díl, Negativní jevy ve vězení. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • Jůzl, M. (2012) Penitenciaristika a penologie. Brno: Institut mezioborových studií.
 • Sochůrek, J. (2007) Úvod do penologie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
  doporučená literatura
 • Foucault, M. (2000) Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin.
 • Vágnerová, M (2008) Vývojová psychologie pro obor penitenciární péče. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
Výukové metody
seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Práce s povinnou literaturou. Seminární práce na téma vycházející ze sylabů předmětu v rozsahu 5 A4. Aktivní účast ve skupinových diskuzích v rámci semináře. Skupinový projekt týkající se podmínek a výzev postpenitenciární péče.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti specializace Speciální adragogika osob se soc. patol. projevy chování.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/IVk103