NJ021 Jazyková cvičení z němčiny 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Adéla Straková (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ021/Kombi01: Pá 14. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 21. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 28. 2. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 6. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 13. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 20. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 27. 3. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 3. 4. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 17. 4. 10:00–11:50 učebna 63, Pá 24. 4. 10:00–11:50 učebna 63, A. Straková
NJ021/Prez01: Čt 12:00–13:50 respirium (5. nadzemní podlaží), A. Straková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních řečových dovedností a znalostí jazykových prostředků, které umožní studentům v tomto cizím jazyce komunikovat. Důležité je i vytvoření kladného postoje ke kultuře národů, které cizím jazykem, v daném případě německy, hovoří jako mateřským jazykem. K dosažení tohoto cíle přispívá zařazení konverzačních témat o reáliích německy mluvících zemí. Probírá se slovní zásoba a lexikální struktury k tématům: Zvyky a obyčeje, pozvání do rodiny, školství, školní výsledky, klima školy, vyjádření názoru na odlišnosti a společné znaky k tématu školství. Komunikativním způsobem v rámci naznačených témat se opakují a prohlubují mluvnické jevy: časové spojky, časové předložky, vyjádření minulosti, slovesa s předponami.
Výstupy z učení
Nach dem Seminar sind die Studierenden fähig: -Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke zu verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung); - sich in einfachen, routinemäßigen Situationen zu verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht; -mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen zu beschreiben;
Osnova
  • V průběhu 1. - 12. týdne budou procvičovány mluvnické a lexikální znalosti v dovednostech. Poslech: získat při rozhovoru v debatním kruhu hlavní a detailní informace o zúčastněných, přiřazení informaí různým mluvčím. Porozumění rozhlasovému vysílání – interview, rekonstrukce denního rozhovoru, zformulování osobních domněnek na základě poslechu rozhovoru. (1. – 3. týden) Mluvní projev: ústní zformulování možného pokračování literárního textu, vyjádření názoru a vedení diskuse, příprava formulací a samostatný projev v referátu, simulace neformálního a formálního telefonického hovoru. Příprava a realizace argumentace. (4. – 6. týden) Selektivní čtení novinového textu, kladení otázek k textu cestovního průvodce. Detailního čtení krátkého literárního textu, zodpovídání otázek k porozumění a interpretaci literárního textu. Interpretace jazykových obratů textu reportáže. (7. – 9. týden) Psaní: Strukturování v neformálním dopise a sestavení odpovědi s využitím osnovy a řečových prostředků. Sestavení pozvánky k samostatně zvolené příležitosti. (10. – 12. týden)
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Test. Důraz je kladen na aplikaci znalostí jazykových prostředků v dovednostech, ověření úrovně této aplikace je součástí souborné zkoušky na konci 2. semestru. Test. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss dieses Kurses: Abschlusstest zu HV, LV, Wortschatz und Grammatik. Dies wir am Ende des zweiten Semesters im Rahmen einer Gesamtprüfung getestet.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/NJ021