SZ6053 Školský a školní management

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SZ6053/Kombi01: So 14. 3. 9:00–12:50 učebna 39, So 28. 3. 9:00–12:50 učebna 39, D. Veselá
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6653 School Management , SZ6654 Inclusive Education , SZ6054 Inkluzivní vzdělávání )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy školského a školního managementu. Studenti porozumí základním teoriím a pojmům, které se váží k řízení škol a zorientují se v českých a zahraničních odborných zdrojích k dané problematice. Budou znát hlavní školskou legislativu a umět ji aplikovat ve své praxi. Naučí se pracovat metodou případové studie v týmu s analýzou procesů řízení ve vybrané škole či školském zařízení. Odborným jazykem a formou budou písemně prezentovat výsledky analýzy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student: • zná a aplikuje základní pojmy školského a školního managementu, • umí pracovat s aktuálními legislativními a kurikulárními dokumenty a použít je v každodenní pedagogické praxi, • charakterizuje českou a evropskou vzdělávací politiku a diskutuje o vybraných tématech v kontextu aktuální školské legislativy, • popíše jednotlivé články řízení třídy, školy a školství a rozpozná specifika školského a školního managementu, • analyzuje dokumenty vnitřní a vnější evaluace vybrané školy a definuje jak se jednotlivé hodnocení projevují v její praktické činnosti.
Osnova
  • 1 Význam legislativy v profesi učitele. Základní pojmy a teorie. Školský a školní management, pedagogický management, manažerské kompetence učitele. Základní legislativa. Seznámení studentů se základními zákony a zdroji, kde je najdou. Organizační pokyny k předmětu + Informace k portfoliovému úkolu. 2 Pedagogický management: Kompetence učitele a třídního učitele z legislativního hlediska. Vedení třídnických hodin. Nový žák ve třídě. Učitel a mezioborový přesah jeho kompetencí. Organizace mimoškolních aktivit. 3 Pedagogický management: Strategie řízení třídy - výsledky výzkumu, organizace výuky, formy moci. Organizační formy vyučování. Diferenciace výuky. 4 Školní management: Správa, řízení a vedení školy. Organizační struktura školy. Kvalita školy a koncepce řízení kvality, autoevaluace a evaluace školy, vnitřní rozvoj škol. = Diskuse s představiteli managementu škol. Seznámení studentů s průběhem výběrových řízení na pozice učitelů/manažerů škol. Platové třídy, zařazení učitelů do platových tříd. 5 Školní management: Decentralizace, autonomizace, „skládání účtů“. Škola jako učící se organizace. Zavádění inovace do škol, řízení procesu změny. Rady škol jako ústřední prvek systému správy škol. 6 Školský management. Vzdělávací politika České republiky v kontextu Evropské unie (Lisabonský proces, Boloňská deklarace, Memorandum o celoživotním učení). Bílá kniha, Strategie 2020. Principy vzdělávací politiky ČR (celoživotního učení pro všechny, rovných vzdělávacích příležitostí, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a sociální relevance, internacionalizace ve vzdělávání). 7 Školský management – Školská legislativa platná v ČR (školské zákony, zákon o pedagogických pracovnících). Vzdělávací soustava. Kurikulární reforma. Financování vzdělávání, školství a škol v ČR (v kontextu EU a dalších zemí). Řízení rozvojově-vzdělávacích projektů ve škole. Financování podpůrných opatření. 8 Opakování + test; evaluace předmětu, instrukce k portfoliovému úkolu. ************************************************************************************************************************************************************************************************************************* Povinná literatura: Berg, G. & Pol, M. (2005). Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita. Obst, O. (2006). Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého. Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita. Prášilová, M. (2003). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého. Světlík, J. (2009). Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer. Vašťatková, J. (2010). Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex. EURYDICE: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page Školská legislativa: www.msmt.cz********************** Doporučená literatura: Eger, L. & Egerová, D. (2000). Image školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Eger, L. (2002). Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma. Eger, L. (2004). Personální řízení :(se zaměřením na školství). Liberec: Technická univerzita v Liberci. Eger, L. (2006). Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus. Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable leadership. San Francisco: Jossey-Bass. Macbeath, J. E., & McGlynn, A. (2002). Self-evaluation: what's in it for schools? London: Routledge. Macbeath, J. E., & Mortimore, P. (2001). Improving school effectiveness. Buckingham: Open University Press. Trojanová, I. (2014). Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál.
Literatura
  • rago-Severson, E. (2004). Helping teachers learn: Principial leadership for adult growth and development. Thousand Oaks: Corvin Press.
Výukové metody
TPředmět probíhá formou přednášek s řízenou skupinovou diskusí, kdy studenti na základě prostudování odborné literatury a svých pedagogických zkušeností (především ve vazbě na pedagogické praxe) diskutují o daných tématech a jejich aktuálních projevech ve školách a školství. Studenti se na základě doporučené literatury připravují na výuku a ve skupince prezentují také určité téma třídě. Výuka je podpořena e-materiály k daným tématům v is.muni.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na školský a školní management a legislativu.
Portfoliový úkol: Student si nastuduje Zprávu ČŠI a Výroční zprávu o činnosti školy, kde realizuje pedagogickou praxi. Vybere si jednu oblast, která byla ČŠI i školou hodnocena pozitivně a analyzuje jak se škole daří tuto oblast realizovat v praxi, jak ji škola podporuje a rozvíjí. (Možné realizovat na např. fakultních školách, kde bude realizována učitelská praxe v navazujícím magisterském studiu.)
Pro udělení zápočtu je třeba splnit aktivní účast v kurzu, test ze školského a školního managementu a školní legislativy (70 % správně) a mít vyučujícím přijatý portfoliový úkol. U úkolu se hodnotí kvalita odborného zakotvení vybraného tématu (40 %) a kvalita analýz a závěrů (40 %), formální stránka prezentace (20 %, viz návaznost předmět Základy akademických dovedností).
Informace učitele
Studijní materiály také v isu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nezapisují studenti SP.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.