SZ6053 Školský a školní management

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/.3. 4 hodiny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dana Veselá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Fico (cvičící)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( SZ6653 School Management , SZ6654 Inclusive Education , SZ6054 Inkluzivní vzdělávání )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy školského a školního managementu. Studenti porozumí základním teoriím a pojmům, které se váží k řízení škol a zorientují se v českých a zahraničních odborných zdrojích k dané problematice. Budou znát hlavní školskou legislativu a umět ji aplikovat ve své praxi. Naučí se pracovat metodou případové studie v týmu s analýzou procesů řízení ve vybrané škole či školském zařízení. Odborným jazykem a formou budou písemně prezentovat výsledky analýzy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
•zná a aplikuje základní pojmy školského a školního managementu,
• umí pracovat s aktuálními legislativními a kurikulárními dokumenty a použít je v každodenní pedagogické praxi,
• charakterizuje českou a evropskou vzdělávací politiku a diskutuje o vybraných tématech v kontextu aktuální školské legislativy,
• popíše jednotlivé články řízení třídy, školy a školství a rozpozná specifika školského a školního managementu,
• analyzuje dokumenty vnitřní a vnější evaluace vybrané školy a definuje jak se jednotlivé hodnocení projevují v její praktické činnosti.
Osnova
 • 1. Význam legislativy v profesi učitele: Základní pojmy a teorie. Školský a školní management, pedagogický management, manažerské kompetence učitele. Základní legislativa. Seznámení studentů se základními zákony a zdroji, kde je najdou. Organizační pokyny k předmětu + Informace k portfoliovému úkolu.
 • 2. Pedagogický management. Kompetence učitele a třídního učitele z legislativního hlediska. Vedení třídnických hodin. Nový žák ve třídě. Učitel a mezioborový přesah jeho kompetencí. Organizace mimoškolních aktivit.
 • 3. Pedagogický management: Strategie řízení třídy - výsledky výzkumu, organizace výuky, formy moci. Organizační formy vyučování. Diferenciace výuky.
 • 4. Školní management: Správa, řízení a vedení školy. Organizační struktura školy. Kvalita školy a koncepce řízení kvality, autoevaluace a evaluace školy, vnitřní rozvoj škol. Diskuse s představiteli managementu škol. Seznámení studentů s průběhem výběrových řízení na pozice učitelů/manažerů škol. Platové třídy, zařazení učitelů do platových tříd.
 • 5. Školní management: Decentralizace, autonomizace, „skládání účtů“. Škola jako učící se organizace. Zavádění inovace do škol, řízení procesu změny. Rady škol jako ústřední prvek systému správy škol. 6. Školský management. Vzdělávací politika České republiky v kontextu Evropské unie (Lisabonský proces, Boloňská deklarace, Memorandum o celoživotním učení). Bílá kniha, Strategie 2020. Principy vzdělávací politiky ČR (celoživotního učení pro všechny, rovných vzdělávacích příležitostí, zaměstnatelnosti, sociální soudržnosti a sociální relevance, internacionalizace ve vzdělávání).
 • 7. Školský management – Školská legislativa platná v ČR (školské zákony, zákon o pedagogických pracovnících). Vzdělávací soustava. Kurikulární reforma. Financování vzdělávání, školství a škol v ČR (v kontextu EU a dalších zemí). Řízení rozvojově-vzdělávacích projektů ve škole. Financování podpůrných opatření.
 • 8. Opakování + test; evaluace předmětu, instrukce k portfoliovému úkolu.
 • Povinná literatura:
 • Berg, G. & Pol, M. (2005). Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita.
 • Obst, O. (2006). Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Pol, M. (2007). Škola v proměnách. Brno: Masarykova univerzita.
 • Prášilová, M. (2003). Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • Světlík, J. (2009). Marketingové řízení školy. Praha: Wolters Kluwer.
 • Vašťatková, J. (2010). Autoevaluace a benchmarking ve škole. Olomouc: Hanex.
 • EURYDICE: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
 • Školská legislativa: www.msmt.cz
 • Doporučená literatura: Eger, L. & Egerová, D. (2000). Image školy. Liberec: Technická univerzita v Liberci. Eger, L. (2002). Strategie rozvoje školy. Plzeň: Cechtuma. Eger, L. (2004). Personální řízení :(se zaměřením na školství). Liberec: Technická univerzita v Liberci. Eger, L. (2006). Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. Plzeň: Fraus. Hargreaves, A., & Fink, D. (2006). Sustainable leadership. San Francisco: Jossey-Bass. Macbeath, J. E., & McGlynn, A. (2002). Self-evaluation: what's in it for schools? London: Routledge. Macbeath, J. E., & Mortimore, P. (2001). Improving school effectiveness. Buckingham: Open University Press. Trojanová, I. (2014). Ředitel a střední management školy: průvodce pro ředitele a střední management ZŠ a SŠ. Praha: Portál.
Literatura
 • rago-Severson, E. (2004). Helping teachers learn: Principial leadership for adult growth and development. Thousand Oaks: Corvin Press.
Výukové metody
TPředmět probíhá formou přednášek s řízenou skupinovou diskusí, kdy studenti na základě prostudování odborné literatury a svých pedagogických zkušeností (především ve vazbě na pedagogické praxe) diskutují o daných tématech a jejich aktuálních projevech ve školách a školství. Studenti se na základě doporučené literatury připravují na výuku a ve skupince prezentují také určité téma třídě. Výuka je podpořena e-materiály k daným tématům v is.muni.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na školský a školní management a legislativu.
Portfoliový úkol: Student si nastuduje Zprávu ČŠI a Výroční zprávu o činnosti školy, kde realizuje pedagogickou praxi. Vybere si jednu oblast, která byla ČŠI i školou hodnocena pozitivně a analyzuje jak se škole daří tuto oblast realizovat v praxi, jak ji škola podporuje a rozvíjí. (Možné realizovat na např. fakultních školách, kde bude realizována učitelská praxe v navazujícím magisterském studiu.)
Pro udělení zápočtu je třeba splnit aktivní účast v kurzu, test ze školského a školního managementu a školní legislativy (70 % správně) a mít vyučujícím přijatý portfoliový úkol. U úkolu se hodnotí kvalita odborného zakotvení vybraného tématu (40 %) a kvalita analýz a závěrů (40 %), formální stránka prezentace (20 %).
Informace učitele
Studijní materiály také v isu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.