IVk101 Behaviorální přístupy v učení

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Maštenová (přednášející)
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s pohledem behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. V předmětu se budeme zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu různých faktorů prostředí na chování člověka. Předmět se věnuje zejména aplikaci vědní disciplíny v praxi, která využívá obecných principů chování pro řešení sociálně významných problémů v chování u vybraných skupin osob se speciálními vzdělávacími potřebami v průběhu celého života.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- popsat a vysvětlit principy učení a chování dle behaviorální vědy
- porozumět funkčním vzahům mezi antecedenty, chováním a následky chování
- provést měření základních charakteristik chování (frekvence, trvání, latence, mezireakční čas)
- analyzovat komplexní úkoly a rozdělit je na dílčí části – provést analýzu úkolu
- aplikovat základní pravidla behaviorální analýzy na edukační situace u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Osnova
 • Základní principy chování, stručná historie behaviorální analýzy a úvod do aplikované behaviorální analýzy.
 • Využití behaviorálních přístupů u vybraných skupin osob se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Definice a měření cílového chování.
 • Vizuální analýza získaných dat.
 • Individuální mapování dovedností a testování preferencí.
 • Postupy při učení dovedností a nabývání repertoáru chování.
 • Učení v přirozeném prostředí, intenzivní učení, diskriminační trénink a transfer kontroly stimulů.
 • Pobídky, tvarování a řetězení chování.
 • Analýza funkcí chování, antecedentní intervence, diferenciální posilování a vyhasínání.
 • Postupy při redukci problémového chování.
Literatura
  povinná literatura
 • Baer, D. M., Wolf, M. M., Risley, T. R. (1968) Some current dimensions of applied behavior analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 1, 91–97.
 • Cooper, J. O., Heron, T. E., Heward, W. L. (2007) Applied Behavior Analysis, Second Edition. Upper Saddle, NJ: Pearson Education ISBN-10: 129202321X or ISBN-13: 978-1292023212
 • FÖRSTER, Josef. Behaviorismus a psychoreflexologie v historické tradici československé psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 219 s. ISBN 8020013199. info
  doporučená literatura
 • RICHMAN, Shira. Výchova dětí s autismem : aplikovaná behaviorální analýza. Translated by Miroslava Jelínková. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. 122 stran. ISBN 9788026209843. info
 • PRAŠKO, Ján, Petr MOŽNÝ a Miloš ŠLEPECKÝ. Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch. Vydání 1. Praha: Triton, 2007. 1063 stran. ISBN 9788072548651. info
Výukové metody
seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích, simulace nácviku zvoleného chování, seminární práce (zpracování, prezentace, diskuse), kolokvium
Konkrétní požadavky k individuálním pracím (rozsah, obsah, termíny dodání) budou zveřejněny ve studijních materiálech. Vypracované úkoly student vloží do odevzdávárny v IS MU, příp. bude prezentovat na semináři (dle pokynů). Vyučující ke zpracovaným úkolům poskytne zpětnou vazbu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.