FJ3038 Vybrané kapitoly ze syntaxe francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozšířit znalosti studentů ze syntaxe. Kurz je zaměřen na postupy užívané v syntaktické analýze, typy vět a souvětí, větné členy a slovosled, analýzu a typologii promluvy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen: - porozumět stavbě rozvité francouzské věty jednoduché i souvětí, - vysvětlit vyskytující se složitější gramatické jevy a syntaktickou provázanost, - aplikovat získané poznatky v praxi – četba složitějších textů.
Osnova
  • 1. Analýza pojmů „phrase”, „énoncé”, „énonciation”. 2. Postupy užívané v syntaktické analýze - substituce, komutace. 3. Typy a modalita věty jednoduché. 4. Typy souvětí z hlediska postavení vět - juxtapozice, koordinace, subordinace, korelace. 5. Větné členy. 6. Problematika francouzského slovosledu - inverze, dislokace, „détachement”, „mise en relief”. 7. Analýza a typologie promluvy, funkční perspektiva větná.
Literatura
    doporučená literatura
  • Laurent, N. a B. Delaunay. Bescherelle. Maîtriser la grammaire française. Paris: Hatier, 2018. 192 s. ISBN 978-2-218-99206-3.
  • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  • CUSIMANO, Christophe Gérard L. Cahier pratique de syntaxe française. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 151 s. ISBN 978-80-210-5115-7. info
  • SIRÉJOLS, Évelyne a Pierre CLAUDE. Grammaire : 450 nouveaux exercices. Paris: CLE International, 2002. 219 stran. ISBN 2090337427. info
  • GREVISSE, Maurice a André GOOSSE. Le bon usage :grammaire francaise. 13th ed. Paris: Duculot, 1993. xxxviii, 1. ISBN 2-8011-1045-0. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Aktivní účast a písemný test na probranou látku (min. průměrná úspěšnost 70 %).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.