HTP005 Hudební historiografie pro pedagogy

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolventi budou seznámeni s dobovou reflexí skladatelů, jejichž díla jsou dnes běžně využívána v pedagogické praxi, a se zdroji, kde mohou získat informace o aktuálním stavu bádání. Důraz se klade na vysvětlení základních metodických postupů v hudební výuce v průběhu dějin a jejich dobovou reflexi. Předmět je zaměřený mimo jiné na pochopení proměn paradigmatu hudebního vývoje a seznámení se základními metodologickými koncepty. Nedílnou součástí je představení významných osobností české i světové hudební historiografie.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen
- vnímat vývoj hudebně historického myšlení významných skladatelů
- kriticky zhodnotit hudební materiál, který využívá ve své pedagogické praxi
- zvážit relevanci dobových pramenů pro svou pedagogickou praxi
- nabídnout odpovídající hudební zdroje ve své pedagogické praxi
- vysvětlit systémovou, metodologickou a historickou reflexi jednotlivých období hudebního vývoje
- identifikovat základní metodologické pozice významných představitelů humanitních věd
- pochopit současné trendy v hudební pedagogice v kontextu jejího vývoje
- aplikovat teoretické koncepty při analýze odborných textů
- využít znalosti hudební historiografie ve vlastní pedagogické praxi
Osnova
 • pojem paradigma, metoda, metodika, metodologie
 • paradigmata pozitivistické, hermeneutické, sémiotické, strukturalistické, recepčně estetické, duchovní, kulturně antropologické a kulturně teoretické
 • vymezení termínu hudební historiografie
 • žánry a osobnosti české a světové hudební historiografie
 • dobová reflexe skladatelů jednotlivých historických období
 • souborná díla skladatelů, kritické edice, denkmälery
 • současný stav bádání o významných hudebních osobnostech
Literatura
 • Hudebně vědecká dokumentace (Obsaž.) : Hudební věda : historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. 3, Disciplíny hudební vědy. 2. část. Edited by Vladimír Lébl - Ivan Poledňák. info
 • - FORKEL, Johann Nikolaus: Allgemeine Literatur der Musik. G. Olms, 2001. 510 s. ISBN 3487003368
 • Další literatura je uvedená v IS v aplikaci Studijní materiály
 • FEYERABEND, Paul. Rozprava proti metodě. Praha: Aurora, 2001. 431 s. ISBN 80-7299-047-0. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební pedagogika. Koncepce a aplikace hudebně výchovných idejí v minulosti a přítomnosti. 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity, 2000. 181 s. nemá. ISBN 80-210-2458-5. info
 • KUHN, Thomas S. The structure of scientific revolutions. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1996. xiv, 212. ISBN 0226458075. info
 • WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. 294 s. ISBN 8070070404. info
 • FUKAČ, Jiří. Pojmosloví hudební komunikace [The conceptual system of musical communication]. 3. (v České republice 1.). Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1991. 114 s. ISBN 80-210-0245. info
 • Gracian Černušák a otázky české hudební historiografie, kritiky, lexikografie, pedagogiky a výchovy hudebního publika : hudebněvědná konference : Brno 7.-8. prosince 1982. Edited by Rudolf Pečman. Brno: Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, 1983. 110 s. URL info
 • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Hudba a její pojmoslovný systém. Otázky stratifikace a taxonomie hudby [Music and its conceptual system. The questions of stratification and taxonomy of music]. 1. vyd. Praha: Academia, 1981. 114 s. Studie ČSAV č. 14, 1981. ISBN není. info
 • DAHLHAUS, Carl. Grundlagen der Musikgeschichte. Köln: Musikverlag Hans Gerig, 1977. 263 s. ISBN 3-87252-101-2. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Diskuse.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.