SP3050 Sociální práce

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. 1 blok pro kombinované studium. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Mgr. et Mgr. Dana Dlouhá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vymezení sociální práce, a osvojení konceptů metod sociální práce, etap sociální práce, sociální práce s klientem, skupinou, komunitou. Sociální politika a sociální stát jako předpoklad efektivní sociální práce.
Výstupy z učení
Student je schopen: vymezit sociální práci
definovat koncepty metod a etap sociální práce
aplikovat sociální práci s klientem, skupinou, komunitou
popsat sociální politiku a sociální stát jako předpoklad efektivní sociální práce.
Osnova
 • 1.Sociální práce – základní charakteristika oboru, cíle, metody a formy sociální práce. 2.Zákon o sociálních službách - definice vybraných služeb, standardy kvality sociálních služeb, kvalifikační požadavky. 3. Osobnost sociálního pracovníka (profesní a osobnostní profil, rizika výkonu profese, supervize). 4. Transformace sociálních služeb směrem od rezidenčních k ambulantním a terénním službám. 5. Základní metody práce v sociální práci s lidmi s postižením nebo sociálním znevýhodněním. 6. Poradenství a poradenský proces (definice, fáze poradenského 7. Sociální pracovník v sociálních službách, zdravotnictví a ve vědě 8. Etika v sociální práci.
Literatura
  povinná literatura
 • Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
 • MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 309 s. ISBN 8071784737. info
  doporučená literatura
 • Nedělníková, E. Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce. Dostupné z: http://projekty.osu.cz/metakor/dok/ met_prirucka_tsp.pdf
 • Openhaw, L. (2008) Social Work In Schools. Principles and Practice. New York, Londo: The Guilford Press.
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat :učebnice metod sociální praxe. Vyd. 2., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 128 s. ISBN 80-85850-69-9.
 • PAYNE, Malcolm. Modern social work theory. 4th edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, xxii, 441. ISBN 9780230249608. info
 • MICHALÍK, Jan. Poradenství uživatelům sociálních služeb. 1. vyd. Olomouc: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených - sekce vzdělávání, 2008, 142 s. ISBN 9788090365827. info
Výukové metody
Účast na přednáškách s odborníky. Seminární práce zaměřená na vybranou cílovou skupinu (popis cílové skupiny a návrh vhodné podpory v rámci sociální práce).
Metody hodnocení
Předmět ukončen písemným testem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.