CH6005 Učitelská praxe 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/2.5. 30 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eliška Bařina Barochová (pomocník)
Dana Jakubjanská, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
rozšíření profesních kompetencí, získání sebejistoty a sebeúcty v rolích, do nichž učitel při své práci vstupuje, propojení teoretických poznatků získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi, prohloubení reflektivních a sebereflektivních dovedností, kooperativní a individuální plánování a realizace výuky jazyka, vytvoření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: • zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele, • zefektivní proces plánování, realizace a reflexe vlastní výuky, • na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce, • osvojí si základní dovednosti vztahující se ke všem složkám práce učitele (výukovým i nevýukovým), • reflektuje klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci.
Osnova
  • činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.) vedení pedagogického deníku, plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Interaktivní osnova náslechy (10 hodin), vlastní výuka (10 hodin)
Literatura
  • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009, 121 s. ISBN 9788024728636. URL info
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007, 76 s. ISBN 9788072903252. info
  • KYRIACOU, Chris. Essential Teaching Skills. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8. info
  • KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004, 155 s. ISBN 8071789658. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004, 380 s. ISBN 807178978X. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995, 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. info
  • ŠIMONÍK, Oldřich. Beginning teacher :some pedagogical problems of beginning teachers. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 94 stran. ISBN 8021009446. info
Výukové metody
hospitace, individuální reflexe
Metody hodnocení
pravidelná docházka do školy, na níž student praktikuje, odevzdání splněného portfoliového úkolu a pedagogického deníku, přípravy na hodiny, reflexe, sebehodnocení s návrhy na další rozvoj
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána. Udělení zápočtu je podmíněno řádným zápisem do předmětu v IS a řádným přihlášením ke konkrétní škole v IS. Praxe je třeba vykonat na některé ze škol v České republice, přičemž alespoň jednu ze tří učitelských praxí (Učitelská praxe 1, 2, 3) je třeba absolvovat ve škole v Brně. Organizační a administrativní informace k praxi naleznete pod následujícím odkazem: http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/CH6005