SV4BP_ZSP5 Základy spec. pedagogiky 5 - surdopedie

Pedagogická fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Út 7:00–7:45 učebna 51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vymezení základních pojmů oboru surdopedie, historický vývoj péče o sluchově postižené, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, jazykové kompetence sluchově postižených, komunikační formy, sluchová protetika a kompenzační pomůcky, komplexní péče o sluchově postižené, systém vzdělávání, profesní uplatnění, tlumočení sluchově postiženým, hluchoslepota.
Osnova
  • 1. Úvod do surdopedie vymezení základních pojmů Obor, cíl, metody, mezioborové vztahy, předmět zájmu 2. Historie péče o sluchově postižené Rozvoj institucí, ústavů a škol pro sluchově postižené, historický vývoj koncepcí vyučování, průkopníci vzdělávání neslyšících 3. Sluch Význam sluchu, anatomie a fyziologie sluchového ústrojí, etiologie sluchového postižení, klasifikace sluchových vad, metody vyšetření sluchu, důsledky sluchové vady 4. Řeč, hlas a artikulace u sluchově postižených Ontogenetický vývoj řeči, stádia vývoje řeči u sluchově postižených, úroveň řeči po stránce obsahové, artikulační a gramatické, modulační faktory, charakteristika hlasového projevu u sluchově postižených 5. Komunikace Charakteristika a význam mezilidské komunikace, komunikační formy u sluchově postižených, vizuálně motorické systémy, odezírání 6. Sluchová protetika Individuální sluchová protetika, kompenzační pomůcky a jejich význam, kochleární implantát, metodika práce se sluchadly a kochleárním implantátem 7. Včasná intervence u sluchově postižených Střediska rané péče, speciálně pedagogická centra, formy spolupráce s rodinou, zdravotnická péče, depistáž, speciálně pedagogická diagnostika 8. Vzdělávací přístupy pro sluchově postižené Organizace vyučování, orální metoda, totální komunikace, bilingvální výchova, sluchově postižený pedagog 9. Problematika profesní orientace a tlumočnické služby Organizace sluchově postižených, osobnost sluchově postiženého, socializace a možnosti profesní orientace, využití tlumočnických služeb v ČR 10. Sluchová vada a další kombinovaná postižení Péče o jedince se sluchovou a další přidruženou vadou, hluchoslepota - etiologie, program péče, komunikační systémy
Literatura
  • PIPEKOVÁ, Jarmila. Uvedení do speciální pedagogiky. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. s. 23-32, 10 s. 81. publikace. ISBN 80-85931-65-6. info
Metody hodnocení
Pravidelná účast ve výuce je nutná. Předmět bude ukončen písemným testem.
Informace učitele
Adresář služeb pro sluchově postižené 2005. Praha: FRPSP, 2005 (www.frpsp.cz) BULOVÁ, A. Uvedení do surdopedie. In PIPEKOVÁ, J.:Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. BULOVÁ, A. Komunikace sluchově postižených. In VÍTKOVÁ, M.: Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. FREEMAN,R.D. et al. Tvé dítě neslyší? Praha: FRPSP, 1992. HORÁKOVÁ, R. Úvod do surdopedie. In Pipeková, J. (ed.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: MU, 2006, s. 127-143, ISBN 80-7315-120-0 HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu. 1. a 2. díl. Praha: Septima, 1997, 1998. KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha: Karolinum, 2002. LEJSKA, M. Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: Paido, 2003. LUDÍKOVÁ, L. Edukace hluchoslepého dítěte raného věku. Olomouc:Univerzita Palackého, 2001. POUL, J. Nástin vývoje vyučování neslyšících. Brno: Paido, 1996. PULDA, M. Integrovaný žák se sluchovým postižením v základní škole. Brno: Paido, 2000. SOBOTKOVÁ, A. Edukace dětí a žáků se sluchovým postižením,In VÍTKOVÁ, M.:Integrativní školní (speciální) pedagogika, Brno, MSD, 2003. SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: Otázky speciálně pedagogického poradenství, Brno, MSD, 2003. SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. STRNADOVÁ, V. Jaké je to neslyšet.Praha: Česká unie neslyšících, 1995. STRNADOVÁ, V. Hádej co říkám aneb Odezírání je nejisté umění. Praha: Helix, 2001. ŠLAPÁK, I., FLORIÁNOVÁ, P. Kapitoly z otorhinolaryngologie a foniatrie. Brno: Paido, 1999.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.