Bi2MP_DPBC Didaktika přírodopisu s biologií člověka

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. (cvičící)
Mgr. Petra Jůzlová (cvičící)
PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.
Rozvrh
každé sudé pondělí 11:35–13:15 učebna 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou: seznámit studenty - s podstatou a funkcí didaktiky odborného předmětu biologie člověka, - s didaktickou transformací poznatků vědního oboru do učiva odborného předmětu, upozornit studenty - na specifickou problematiku výuky předmětu biologie člověka Vedle teoretických didaktických základů rozvíjí studenti v seminářích tohoto předmětu své dovednosti - jak v předmětu biologie člověka naplánovat vzdělávací proces - jak tvořivě přistupovat k jeho realizaci - v centru pozornosti pak jsou přípravy na vyučování a jejich následné předvedení, což slouží k pozdějšímu rozboru a hodnocení v seminární skupině
Osnova
  • 1. Předmět didaktiky přírodopisu s didaktikou člověka. Jeho postavení v systému přírodních věd a interdisciplinární charakter. Metody výzkumu v didaktice. Obsah učiva biologie člověka. Systémový přístup k jeho analýze a jeho logická struktura. Pojmy systém, graf, logické struktury učiva, mikrostruktury a makrostruktury učiva. 2. Analýza struktury učiva z hlediska poznávací činnosti žáka. Poznatky dominantní, odvozené a neodvozené. Učivo algoritmického a heuristického charakteru. Myšlenkové, pojmotvorné a logické operace ve výuce biologie člověka. 3. Vyučovací technologie. Přehled forem a metod výuky biologie člověka s příklady jejich aplikace. Didaktický test jako diagnostická a klasifikační metoda. Fáze tvorby a realizace testu. Základní číselné charakteristiky didaktického testu a jeho jednotlivých položek. 4. Pomůcky a technické prostředky ve výuce biologie člověka. Úloha modelu ve výuce biologie člověka. Videotechnika ve výuce biologie člověka. Aplikace počítačů ve výuce biologie člověka - současný stav, klasifikace, příklady. 5. Tvořivé řízení a rozhodování ve výuce biologie člověka. Pedagogické klima a jeho tvorba. Plánování výuky, význam motivace ve výuce biologie člověka. PSychologická charakteristika žáka, konvergentní a divergentní myšlení, tvořivost. 6. Struktura lidského těla. Buňka - tkáň - orgán - tělo. 7. Didaktika jednoho z orgánů - I. 8. Didaktika jednoho z orgánů - II. 9. Didaktika jedné soustavy lidského těla - I. 10. Didaktika jedné soustavy lidského těla - II. Dynamická homeostáza lidského těla a mechanismy jejího udržování. 11. Soustava lidského těla - postavení buňky, tkáně, orgánu v organismu. Principy řízení, zpětnovazebné regulace. 12. Lidské tělo - tok látek, tok energií, tok informace. 13. Lidské tělo a prostředí, člověk součást živé a neživé přírody. 14. Faktory podporující zdraví člověka.
Literatura
  • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
  • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
  • HAVELKOVÁ, Marie. Jaké budou úkoly antropologie na pedagogické fakultě na počátku nového tisíciletí? In Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakulách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, 2000. s. 41-46. ISBN 80-244-0086-3. info
  • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
  • ČERNOCHOVÁ, Miroslava, Tomáš KOMRSKA a Jaroslav NOVÁK. Využití počítače při vyučování :náměty pro práci dětí s počítačem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 165 s. ISBN 80-7178-272-6. info
  • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 135 s. info
  • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 217 s. info
  • STOKLASA, Jan, František HORNÍK a Eduard KOČÁREK. Vytváření didaktických dovedností pro učitele biologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 156 s. info
Metody hodnocení
Písemný kvalifikační test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.