Bi2MP_DPBC Didaktika učiva biologie člověka

Pedagogická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi2MP_DPBC/01: Po 13:00–13:45 učebna 2, L. Vodová
Předpoklady
BI2MP_PKAL Ped. a klin. antropol. && BI2MP_PKAP Ped. a klin. antropol. && Bi2MP_DPP2 Didaktika přírodopisu 2 && Bi2MP_DPS2 Didaktika přírodopisu 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - využívat ve výuce kapitol biologie člověka metody obecné i oborové didaktiky - transformovat didaktické poznatky a zkušenosti do výuky odborného učiva o biologii člověka - v předmětu biologie člověka naplánovat vzdělávací proces - tvořivě přistupovat k realizaci výuky - ve svých hodinách rozvíjet mezipředmětové vztahy - rozpracovat podrobnou přípravu na hodinu základního typu.
Osnova
 • Skupina studentů si připraví hodinu zaměřenou na dílčí téma z biologie člověka. Ostatní spolužáci představují třídu. Za semestr se v přípravě hodiny prostřídají všichni studenti. Výběr je z těchto témat: 1. Prenatální vývoj člověka.
 • 2. Postnatální vývoj člověka.
 • 3. Kosterní soustava
 • 4. Svalová soustava
 • 5. Oběhová soustava
 • 6. Dýchací soustava
 • 7. Trávicí soustava
 • 8. Vylučovací soustava
 • 9. Kožní soustava
 • 10. Nervová soustava
 • 11. Smyslová soustava
 • 12. pohlavní soustava.
Literatura
 • Dobroruková, Jana a kol.. Inspirace a projekty: Přírodopis 100 námětů pro tvořivou výuku. 1. Vyd. Praha: Scientia, 2008, 203 s.
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • HAVELKOVÁ, Marie. Jaké budou úkoly antropologie na pedagogické fakultě na počátku nového tisíciletí? In Úkoly a problematika antropologie a zdravovědy na pedagogických fakulách. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra antropologie a zdravovědy, 2000. s. 41-46. ISBN 80-244-0086-3. info
 • HUNTER, Madeline C. Účinné vyučování v kostce. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 101 s. ISBN 80-7178-220-3. info
 • ČERNOCHOVÁ, Miroslava, Tomáš KOMRSKA a Jaroslav NOVÁK. Využití počítače při vyučování :náměty pro práci dětí s počítačem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 165 s. ISBN 80-7178-272-6. info
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 2. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 135 s. info
 • ALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 217 s. info
 • STOKLASA, Jan, František HORNÍK a Eduard KOČÁREK. Vytváření didaktických dovedností pro učitele biologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 156 s. info
Výukové metody
Forma výuky: hodina základního typu, laboratorní cvičení. Výukové metody: Slovní metody- vysvětlování, popis, rozhovor, diskuze, práce s pracovním listem, práce s textem. Názorně demonstrační metody - předvádění, projekce statická a projekce dynamická. Praktické metody - laboratorní činnosti žáků. Aktivizující metody.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: týmová práce, prezentace. Zápočet studenti získají za: - přípravu hodiny na zvolené téma z biologie člověka na základní škole pomocí aktivizujících metod - demonstraci realizace přípravy - splnění docházky do cvičení
Informace učitele
- předmět slouží k praktickému procvičení znalostí a dovedností a to jak z antropologie, tak z didaktiky přírodopisu. Vzhledem k návaznosti je třeba, aby studenti nejprve absolvovali obě antropologie a didaktiku přírodopisu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.