SP3MP_S4a2 Specializace S4a2: Logopedie a surdopedie (logopedie) 2

Pedagogická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Horáková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Lenka Hricová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Rozvrh
Út 13:25–16:00 učebna 52
Předpoklady
absolvování Specializace logopedie a Specializace surdopedie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu se bude student orientovat v problematice logopedické diagnostiky a terapie; v možnostech péče o osoby s narušenou komunikační schopností;využití alternativní a augmentativní komunikace. Osvojí si poznatky o etilogii, klasifikaci, diagnostice a terapii jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti.
Osnova
 • Logopedie, koncepce oboru logopedie, mezioborová spolupráce; proces lidské komunikace,verbální, neverbální komunikace; ontogeneze dětské řeči, psychologické a společenské faktory vývoje řeči; přístroje a pomůcky užívané v logopedické praxi; pojetí, klasifikace, sypmtomatologie, diagnostika a terapie jednotlivých forem narušené komunikační schopnosti; přístroje a pomůcky užívané v logopedické praxi.
Literatura
 • BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. info
 • CSÉFALVAY, Zsolt. Terapie afázie : teorie a případové studie. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 175 s. ISBN 9788073673161. info
 • BOČKOVÁ, Barbora. Vývojová dysfázie z pohledu francouzské logopedické praxe. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 67-77, 10 s. ISBN 978-80-7315-150-8. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2006. 229 s. edice psychologické a pedagogické literatury. ISBN 80-247-1110-9. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie. In PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. 13 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0. info
 • LECHTA, Viktor. Terapie narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 386 s. ISBN 8071789615. info
 • LECHTA, Viktor. Koktavost : komplexní přístup. Edited by Eva Škodová, Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 231 s. ISBN 8071788678. info
 • LECHTA, Viktor. Diagnostika narušené komunikační schopnosti. Translated by Jana Křížová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-801-5. info
 • Klinická logopedie. Edited by Eva Škodová - Ivan Jedlička. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 612 s., ob. ISBN 80-7178-546-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie I. druhé. Brno: Paido, 2000. 94 s. ISBN 80-85931-88-5. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina. Kapitoly z logopedie II a III. In Kapitoly z logopedie II a III. Brno: Paido, 1998. 101 s. ISBN 80-85931-62-1. info
 • Vývinová dysfázia :špecificky narušený vývin reči. Edited by Marína Mikulajová - Iris Rafajdusová. 1. vyd. Bratislava: Marína Mikulajová a Iris Rafajusová, 1993. 288 s. ISBN 80-900445-0-6. info
 • LECHTA, Viktor. Logopedické repetitórium : teoretická východiska súčasnej logopedie, moderné prístupy. Bratislava: SPN, 1990. 278 s. ISBN 80-08-00447-9. info
Metody hodnocení
ústní zkouška, v průběhu semestru zpracování seminární práce, splnění vědomostního testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2008/SP3MP_S4a2