RV2MP_3POZ Problematika ochrany a podpory zdraví

Pedagogická fakulta
podzim 2011
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Gajdošová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Katedra výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Daňková
Rozvrh
Po 15:15–16:00 učebna 27
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
- po absolvování předmětu student formuluje hlavní problémy z oblasti lidského zdraví, jeho ochrany a podpory, identifikují a charakterizují preventabilní faktory ovlivňující zdraví - informace aktivně aplikuje ve svém životě a zdůvodňuje jejich význam, aktivně vyhledává nové informace a kriticky je hodnotí. - identifikuje a charakterizuje rizikové faktory ovlivňující zdraví - chápe význam rodiny a školy jako významných prvků ovlivňujících zdraví jedince a celé populace - vyjmenuje hlavní preventivní programy ve světě a v České republice, popíší jejich obsah a význam
Osnova
  • Onemocnění, která nejvíce ovlivňují chronickou morbiditu a mortalitu populace ve vyspělých zemích, včetně ČR (nemoci srdce a cév, zhoubné nádory), jsou vysoce preventabilní: jejich vznik a progrese je rozhodujícím způsobem ovlivněna stylem života. Přestože jde o nemoci středního a vyššího věku, jejich počátky spadají do doby dětství a adolescence. Rodina a škola má významné úkoly v oblasti výchovy ke zdraví. 1. Prevence. Význam primární a sekundární prevence pro populační zdraví. Hlavní preventivní programy ve světě a v České republice. 2. Geografické rozdíly v úmrtnosti a nemocnosti ve světě a v České republice. 3. Analýza prevence hlavních zdravotních rizik. Civilizační nemoci – epidemiologie, etiologie, prevence. 4. Podpora zdraví jako kombinace výchovy a aktivit vedoucích k tvorbě podmínek podporujících zdraví. 5. Rodiče a pedagogové jako nejvýznamnější aktéři podpory zdraví.
Literatura
  • Kotulán J a kol: Preventivní lékařství I, II. LF MU, 1991, 1992
  • KOTULÁN, Jaroslav a Drahoslava HRUBÁ. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 207 s. ISBN 80-210-0563-7. info
  • KOTULÁN, Jaroslav, Drahoslava HRUBÁ a Vladimír BENCKO. Preventivní lékařství :učební text pro lékařské fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 285 s. ISBN 80-210-0336-7. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, samostatné práce a diskuse.
Metody hodnocení
Student prokáže při rozpravě znalosti z dané problematiky, vypracuje seminární práci na vybrané téma (vybírá si z celkové databáze 30 témat).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.