FJ3035 Vývoj jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/0/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 7:30–9:10 učebna 56
Předpoklady
FJ3036 Vývoj jazyka - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do problematiky vývoje francouzštiny. Jedná se o jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Studenti tak získávají ucelený a hlubší pohled na jazyk jako systém dílčích systémů. Tento předmět propojuje, prohlubuje a uceluje lingvistické poznatky a znalosti doposud získávané odděleně pouze z pohledu synchronického. Počítá se tedy s dobrými znalostmi fonetickými, fonologickými, morfologickými, syntaktickými a lexikálními nabytými synchronně a tyto jsou dále obohaceny a prohloubeny o poznatky a znalosti z diachronického hlediska. Výklad je veden se zřetelem na současný stav jazyka a jeho další vývojové tendence. Budoucí učitelé budou vedeni k tomu, aby také během svého výkladu jazykových jevů daného stavu francouzštiny dokázali žákům vysvětlit, proč je tomu tak, a odůvodnit mnohé výjimky ve všech jazykových plánech současného jazyka. Vzhledem k nedostatečné časové dotaci se výklad soustřeďuje především na ty etapy, ve kterých dochází k nejvýraznějším jazykovým modifikacím. Náročnosti této disciplíny odpovídá i plánovaný vyšší počet kreditů.
Osnova
  • Sylabus přednášek (jedna kapitola = 2 týdny) 1. Úvod: vývojové etapy francouzštiny. 2. Lidová latina. 3. Galský substrát, germánský superstrát. 4. Galorománština. 5. Stará francouzština IX. - XIV. století. 6. Střední francouzština XV. století.
Literatura
  • Ducháček, O. (1962). Historický vývoj francouzského jazyka. Praha: SPN.
  • Šabršula, J. (1996). Vývoj francouzského jazyka. Ostrava: Nakladatelství FF.
  • Walter, H. (1988). Le français dans tous les sens. Paris: Robert Laffont.
  • Schejbalová, Z. (2003). L’évolution des fonctions de l’article partitif en français. Brno: Masarykova univerzita.
  • Picoche, J. (1979). Précis de morphologie historique du français. Paris: Nathan.
  • Ostrá, R. (1990). Přehled vývoje románských jazyků. Praha: SPN.
Výukové metody
Přednáška, konzultace (pro kombinované studium)
Metody hodnocení
Zápočet: Na konci semestru studenti píší test ve francouzském jazyce na probraná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se doporučuje jako příprava k SZZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.