FJ3035 Vývoj jazyka

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–8:50 učebna 55
Předpoklady
FJ3036 Vývoj jazyka - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvedení do problematiky vývoje francouzštiny. Jedná se o jedinou komplexní lingvistickou disciplínu za celé bakalářské i magisterské studium, která pojímá jazyk z hlediska diachronického a jasně ukazuje a prokazuje systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín. Studenti tak získávají ucelený a hlubší pohled na jazyk jako systém dílčích systémů. Tento předmět propojuje, prohlubuje a uceluje lingvistické poznatky a znalosti doposud získávané odděleně pouze z pohledu synchronického. Počítá se tedy s dobrými znalostmi fonetickými, fonologickými, morfologickými, syntaktickými a lexikálními nabytými synchronně a tyto jsou dále obohaceny a prohloubeny o poznatky a znalosti z diachronického hlediska. Výklad je veden se zřetelem na současný stav jazyka a jeho další vývojové tendence. Budoucí učitelé budou vedeni k tomu, aby také během svého výkladu jazykových jevů daného stavu francouzštiny dokázali žákům vysvětlit, proč je tomu tak, a odůvodnit mnohé výjimky ve všech jazykových plánech současného jazyka. Vzhledem k nedostatečné časové dotaci se výklad soustřeďuje především na ty etapy, ve kterých dochází k nejvýraznějším jazykovým modifikacím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout důležité rysy vývoje francouzského jazyka; - vnímat systémové propojení jednotlivých lingvistických disciplín z diachronního hlediska; - vysvětlit výjimky v současném jazyce; - využít získané poznatky v pdedagogické praxi.
Osnova
 • Sylabus přednášek (jedna kapitola = 2 týdny) 1. Úvod: vývojové etapy francouzštiny. 2. Lidová latina. 3. Galský substrát, germánský superstrát. 4. Galorománština. 5. Stará francouzština IX. - XII. století. 6. Stará francouzština XIII. - XIV. století.
Literatura
  povinná literatura
 • PICOCHE, Jacqueline a Christiane MARCHELLO-NIZIA. Histoire de la langue française. [Paris]: Nathan, 1991. 397 s. ISBN 209190502X. info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. I., Lidová latina. Francouzština [SPN, 1990]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 130 s. info
  doporučená literatura
 • WALTER, Henriette. Le français dans tous les sens : grandes et petites histoires de notre language. Edited by André Martinet. Paris: Robert Laffont, 2008. 445 s. ISBN 9782757802458. info
 • ŠABRŠULA, Jan. Vývoj francouzského jazyka. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2007. 83 s. ISBN 8070424559. info
 • SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. L'évolution des fonctions de l'article partitif en francais. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 302 s. 3818/Pd-20/03-17/92. ISBN 80-210-3229-4. info
 • ANDRIEUX-REIX, Nelly. Ancien et moyen français : exercices de phonétique. 2. ed. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1997. 270 s. ISBN 2130453562. info
 • PICOCHE, Jacqueline. Précis de morphologie historique de Francais. Paris: Nathan, 1986. 98 s. ISBN 2-09-190509-4. info
Výukové metody
Přednáška, konzultace (pro kombinované studium)
Metody hodnocení
Zápočet: Na konci semestru studenti píší test ve francouzském jazyce na probraná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Navazující předměty
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=609
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FJ3035