Fy6003 Učitelská praxe 3

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/5. 60 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Blanka Klimovič (přednášející)
Mgr. Petr Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Bc. Denisa Foltová, DiS. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2. Jedná se o souvislou měsíční praxi, kterou student vykonává na konci semestru. Celkem jde o 60 hodin praxe. Díky intenzivnímu pobytu na ZŠ či SŠ a vyššímu počtu hodin vlastní výuky (20 hodin) má student možnost hlouběji porozumět tomu, co obnáší každodenní práce učitele. Student se postupně stává v roli učitele stále více autonomní. Student má v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
• identifikuje své silné a slabé stránky v roli učitele,
• zhodnotí vlastní vývoj v roli učitele,
• plánuje, realizuje a reflektuje vlastní výuku v součinnosti s dalšími povinnostmi učitele
• dokáže reflektovat klima konkrétní školy a třídy a jejich vliv na vlastní práci
• na základě reflexe vlastní hodiny vytváří alterace, které využívá ve výuce,
• identifikuje individuální potřeby žáků ve třídě, v níž vyučuje.
Osnova
 • • vlastní výuka – 20 hodin
 • • tandemová výuka
 • • činnosti vykonávané ve funkci asistenta učitele zadané ředitelem či provázejícím učitelem (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací)
 • • náslechy ve výuce provázejících učitelů (dle možností školy);
 • • plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů
Literatura
 • Vašutová, J. (Ed.). (2007). Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
 • Gower, R., Phillips, D., & Walters, S. (1995). Teaching practice handbook. Oxford: Macmillan Heinemann.
 • Kyriacou, Ch. (Ed.). (2008). Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. Praha: Portál.
 • Šimoník, O. (1995). Začínající učitel. Brno: MU
 • Petty, G. (2004). Moderní vyučování. Praha: Portál
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
Výukové metody
Formy výuky
• aktivní práce pod vedením cvičného učitele
• hospitace oborového didaktika ve výuce studenta učitelství
• individuální konzultace
Metody hodnocení
Způsob ukončení:
• hodnocení studenta učitelství vypracované cvičným učitelem
• pravidelná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje
Informace učitele
V případě, že nebudete na praxi řádně zapsáni, praxe vám nebude uznána.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.