SZ7BK_SP1P Speciální pedagogika 1

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 18. 11. 7:30–14:40 učebna 35
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí o současném pojetí speciální pedagogiky a jejím postavení v systému věd, základní terminologie, kategorie, metody a diagnostika ve speciální pedagogice, integrativní/inkluzivní vzdělávání, legislativa, RVP pro základní vzdělávání, klasifikace jednotlivých poruch a vad, etiologie, přehled speciálních škol a školských zařízeních, pedagogicko-psychologické poradenské služby.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu student: rozumí základům speciální pedagogiky; chápe a dokáže vysvětlit základní speciálně pedagogické pojmy; rozezná jednotlivé postižení; dokáže vymezit hlavní rozdíly mezi SPC a PPP; rozumí edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
  • 1. Speciální pedagogika - terminologie, předmět, cíle, klasifikace oboru, interdisciplinární vztahy. 2. Integrativní a inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 3. Legislativa, RVP pro předškolní a základní vzdělávání. 4. Rodina s dítětem se zdravotním postižením. 5. Pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole, školní poradenská pracoviště, pedagogicko-psychologické poradny, speciálněpedagogická centra, střediska výchovné péče. 6. Speciálněpedagogická diagnostika – pojem, předmět, cíle, metody, terminologie. 7. Mentální postižení – charakteristika, klasifikace dle WHO, etiologie, možnosti vzdělávání, pseudooligofrenie, demence, Downův syndrom. 8. Autismus – charakteristika, etiologie, možnosti vzdělávání. 9. Tělesné postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, možnosti vzdělávání. 10. Dětská mozková obrna. 11. Zrakové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti léčby, možnosti vzdělávání. 12. Komunikace se zrakově postiženými. 13. Sluchové postižení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti vzdělávání. 14. Sluchová protetika, kochleární implantát, komunikace se sluchově postiženými. 15. Narušená komunikační schopnost – charakteristika, klasifikace, etiologie, náprava, možnosti vzdělávání. 16. Alternativní a augmentativní komunikace – charakteristika jednotlivých systémů a jejich využití. 17. Specifické poruchy učení – charakteristika, klasifikace, etiologie, možnosti vzdělávání. 18. Reedukace specifických poruch učení. 19. Poruchy chování – charakteristika, klasifikace, možnosti nápravy, zařízení. 20. Terapie ve speciálněpedagogické péči – hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, ergoterapie, dramaterapie..
Literatura
    doporučená literatura
  • BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vydání. Brno: Paido Brno, 2016. 389 s. ISBN 978-80-7315-255-0. info
  • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. rozš. a uprav. vydání. Brno: Paido Brno, 2010. 401 s. ISBN 978-80-7315-198-0. info
  • VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky. Rámcové kompendium oboru. 1. vydání. Praha: Portál, s.r.o., 2014. ISBN 978-80-262-0602-6
    neurčeno
  • PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.)Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.
  • CHVÁTALOVÁ, I. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1.
Výukové metody
Teoretická příprava v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metody hodnocení
V rámci výuky plní studenti zadané úkoly vyučujícím: zpracují anotaci dvou odborných publikací týkající se problematiky speciální pedagogiky, respektive výchovy a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zpracované anotace vloží do určeného data do odevzdány předmětu. Písemný skenovací test. Úkoly vždy upřesní vyučující. Písemná zkouška - test.
Informace učitele
http://www.ped.muni.cz/wsedu
Základní odborná literatura a elektronické dokumenty:
Informace dostupné na: http://www.ped.muni.cz/wsedu

BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-140-9. VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. ISBN 80-7315-134-0. CHVÁTALOVÁ, I. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1. PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.)Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4.

Doporučená literatura:

BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Vymezení současné problematiky. Brno: MU, 2004. ISBN 80-210-3613-3. BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Reedukace specifických poruch učení. Brno: MU, 2005. ISBN 80-210-3822-5. BARTOŇOVÁ, M. Současné trendy v edukaci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: MSD 2005. ISBN 80-86633-37-3. BARTOŇOVÁ, M. (ed.) Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. Brno: MSD, 2005. ISBN 80-86633-38-1. GILLBERG, CH.; PEETERS, T. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-856-2. CHVÁTALOVÁ, I. Jak se žije dětem s postižením. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-588-1. JANOVCOVÁ, Z., Alternativní a augmentativní komunikace. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-210-3204-9. JESENSKÝ, J. Základy komprehenzivní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. ISBN 80-7041-196-1. JESENSKÝ, J. Integrace – znamení doby. Praha: UK, 1998. ISBN-80-7184-691-0. KLENKOVÁ, J. Kapitoly z logopedie I. Brno: Paido, 2000. ISBN 80-85931-88-5. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. (ed.) Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-063-8. KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie.Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-58-8. MICHALÍK, J. Školská integrace dětí s postižením. Olomouc: UP, 1999. ISBN-80-7067-981-6. MONATOVÁ, L. Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-60-5. MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. ISBN-80-244-0231-9. PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2. přepracované a rozšířené vydání. Brno: Paido, 2006. 404 s. ISBN 80-7315-120-0. PIPEKOVÁ, J.; VÍTKOVÁ, M. (ed.)Terapie ve speciálně pedagogické péči. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-83-4. RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0624-2. SELIKOWITZ, M., Downův syndrom. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-973-9. SCHOPLER, E.; REICHLER, R.; LANSINGOVÁ, M. Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-199-1. ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. Praha : Portál, 2006. ISBN 80-7367-060-7. VALENTA, M. a kol. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a speciální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-07-1. VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-866633-08-X. Studijní opory: http://www.european-agency.org/ http://www.uiv.cz/ http://www.msmt.cz BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a Specifické poruchy učení. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-140-9. BAZALOVÁ, B., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno : 2006. ISBN 80-210-3971-X. BYTEŠNÍKOVÁ, I., HORÁKOVÁ, R., KLENKOVÁ, J. Logopedie a surdopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2. OPATŘILOVÁ, D., ZÁMEČNÍKOVÁ, D. Somatopedie. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-137-9. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3. PŘINOSILOVÁ, D. Diagnostika ve speciální pedagogice. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-142-3. Vyhláška MŠMTČR. č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. (školský zákon).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují studenti oboru Seciální pedagogika.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.