IVk001 Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
8 hodin. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
IVk001/01: So 15. 12. 8:00–15:50 učebna 38, P. Sochor
IVk001/02: So 24. 11. 8:00–15:50 učebna 25, P. Sochor
Předpoklady
Bez požadavků;
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl předmětu Výtvarné umění jako prostor pro inkluzi předpokládá osvojení si východisek sociokulturního pojetí postižení. Cílem kurzu je seznámit studenty a studentky se základními pojmy a mezioborovými souvislostmi vztahujících se k problematice socio-kulturní ex/inkluze, umění a disabilta. Na konci tohoto kurzu bude student schopen vytvořit na základě získaných teoretických znalostí projekt umožňující podpořit osobu s postižením v prostředí mainstreamové kultury.
Osnova
  • První část předmětu bude složena z tří teoretických cyklů na téma: – Terminologické vymezení postižení; - Umění a postižení; - Aspekty disability art, art brut, outsider art. Druhá část bude složena z praktických cvičení, jejíž náplní bude prezentace příkladů úspěšných projektů. Následně proběhne diskuse a praktická cvičení. V průběhu předmětu bude poskytnuta konzultace k přípravě vlastního projektu zpracovaného dokumentární formou – foto, video, aj.) na vybrané téma. Témata pro tvorbu projektu: 1) Člověk s postižením ve filmu, fotografii a výtvarném umění; 2) Kulturní instituce podporující inkluzivní trendy u nás i v zahraničí; 3) Role neziskového sektoru v sociokulturní inkluzi u nás i v zahraničí; V závěru kurzu budou studenti schopni reflektovat získané znalosti a dovednosti v prostředí inkluzivní kultury respektující specifické potřeby lidí s postižením. Student tak bude schopen na konci kurzu identifikovat vybrané aspekty specifických potřeb člověka s postižením v roli tvůrce kulturních aktivit (film, fotografie,výtvarné techniky, aj.), nebo jako příjemce kulturních hodnot. Student bude schopen upozornit na kulturní exkluzi člověka s postižením a navrhnout možná proinkluzivní řešení.
Literatura
  • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-010-0.
  • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6344-0.
  • SOCHOR, P. Člověk s postižení a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství. Brno: MU, 2015. ISBN978-80-210-7925-0.
Výukové metody
Teoretická příprava a praktická cvičení;
Metody hodnocení
Ústní, domácí práce;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.