OVp012 Seminář k dějinám etiky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OVp012/01: Út 10:00–10:50 učebna 36, S. Lesňák
OVp012/02: Po 17:00–17:50 učebna 75, S. Lesňák
OVp012/03: Po 11:00–11:50 učebna 33, S. Lesňák
OVp012/04: Po 12:00–12:50 učebna 33, S. Lesňák
OVp012/05: Út 15:00–15:50 učebna 56, S. Lesňák
Předpoklady
NOW ( OVp011 Dějiny etiky 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - vysvětlit jednotlivé etické koncepce
- porozumět důsledkům a rozporům etických teorií
- interpretovat filosofický text
Osnova
  • 1. - 2. Filosofie dějin a etika – Hegel, Marx 3. - 4. Etika a problém svobodné vůle – Schopenhauer, Nietzsche 5. - 6.Etika a lidská existence – Kierkegaard a existencialismus 7. Utilitarismus a pragmatismus 8. - 9. Biologická a psychologická inspirace v etice - Bergson, Lorenz, Fromm 10. Jonas – etika odpovědnosti; environmentální etika 11. Problém spravedlnosti - Rawls 12. Postmoderna
Literatura
    doporučená literatura
  • JOHNSON, Oliver A. a Andrews REATH. Ethics : selections from classical and contemporary writers. 11th ed. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 2012. ix, 562. ISBN 9780538452823. info
    neurčeno
  • MALIK, Kenan. The quest for a moral compass : a global history of ethics. London: Atlantic Books, 2015. 390 stran. ISBN 9781848874817. info
Výukové metody
Kolektivní diskuse, analýza textů, kritické zhodnocení jednotlivých autorů.
Metody hodnocení
Seminář. Ukončení zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní práce v semináři (prezentace analýzy textů a diskuze)a odevzdání práce digitálně zpracovaného konspektu přečtené literatury v rozsahu nejméně 5 norm. stran (do odevzdávarně v týdnu prezentace).
Prezentace musí sestávat z: 1. představení základních myšlenek zvoleného autora o morálce (co je dobro, co je správné a co nesprávné, jak máme jednat, ontologické a gnoseologické předpoklady) 2. praktické závěry pro výuku občanské výchovy a přípravu žáků pro život v ~ demokratické společnosti (k jakým hodnotám by vedl zvolen autor žáky na hodinách občanské výchovy? Soulad s demokracii? Rizika?) 3. srovnání s autorem z předchozího semestru 4. protiargumenty k myšlenkám prezentovaného autora a vlastní názor (vše se týka jenom morálky) Prezentace s tímto obsahem musí být předána do odovzdávarne večer před prezentací. Hodnoceno bude hloubka naplnění požadovaného obsahu prezentace, schopnost odpovědět na otázky, kvalita podkladu prezentace v odevzdávarně a předáni v termínu). Vopřed neomluvená neúčast v semináru (ze zdravotních důvodů) v den vlastní prezentaci bude hodnocená známkou F. Maximální povolený počet neomluvených absencí jsou tři. Při překročení tohoto počtu je student povinen kurs opakovat.
Informace učitele
Literatura: 1. Hegel, G. F. W.: Základy filosofie práva. Praha: Academia, 1992. s. 137-205. 2. Marx, K., Engels, B.: Německá ideologie: These o Feuerbachovi a kap. Feuerbach. In: Sp. sv. 3, Praha 1958, s. 17 – 90. nebo - Valach, M.: Marxova filozofie dějin. Brno, nakl. L. Marka, 2005. 3. Schopenhauer, A.: Metafyzika lásky. Olomouc 1992. 4. Nietzsche, F.: Duševní aristokratismus. Votobia, Olomouc 1993. 5. Kierkegaard, S.: Buď alebo. Bratislava: Kalligram, 2007. 6. Sartre, J. P.: Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. (celou) a Camus, A.: Mýtus o Sysifovi. Praha: Svoboda, 1995. (celé) 7. James, W.: Pragmatismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. nebo Singer, P.: Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001. nebo Mill, J.S.: Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011. 8. Fromm, E.: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko, 1992. nebo Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. nebo Wilson, E.O.: O lidské přirozenosti. Praha. NLN, 1993. nebo Fromm, E.: Strach ze svobody.Praha, Naše vojsko, 1993. nebo Bergson, H.: Dva zdroje morálky a náboženství. Praha: Vyšehrad, 2007. FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Edited by Jiří Stromšík, Translated by Ludvík Hošek - Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1990. 9. Jonas, H. Princip odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. nebo Kohák, E.: Zelená svatozář. Praha: SLON, 2006. 11. Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. 12. Welsch, W.: Postmoderna. KLP, Praha 1993. nebo Lipovetski, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.