SPk549 Mentální postižení a PAS 2 - těžké mentální postižení a PAS

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je orientace v oboru psychopedie v rozsahu požadavků státních závěrečných zkoušek bakalářského studia, dobrá orientace v edukačním systému žáků s mentálním postižením včetně vzdělávacích programů a zaměření na jedince se středně těžkou, těžkou mentální retardací a poruchami autistického spektra.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty těmito znalostmi: Výchova a vzdělávání jedinců s mentálním postižením se zaměřením na jednotlivá období. Raná péče, mateřská škola dle §16 odst. 9, základní škola speciální, praktická škola. Speciálně pedagogické centrum, školský zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 27/2016 Sb., RVP ZŠS. Speciálně pedagogická diagnostika psychopedická, obsahová stránka diagnostiky, metodologická stránka diagnostiky, diagnostické situace, školní zralost dítěte s mentálním postižením, socializace osob se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením. Poznávací procesy a zvláštnosti utváření osobnosti osoby s mentální retardací. Psychický vývoj MP, poruchy řeči v oblasti obsahové i formální, specifické poruchy řeči v závislosti na míře postižení a etiologii. Komunikace jedinců se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, alternativní formy komunikace, poradenství a práce s rodinou dítěte/žáka s postižením. Činitelé vyučovacího procesu na základní škole speciální, didaktické zásady, didaktické metody, vyučovací formy, modernizace vyučovacího procesu, specifika osvojování si čtení a psaní na základní škole speciální.
Výstupy z učení
Studenti umí definovat středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardaci; orientují se v edukačním systému; umí charakterizovat základní školu speciální; ovládají metodiku a didaktiku jednotlivých předmětů; orientují se ve vzdělávacích programech pro žáky se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.
Osnova
 • Charakteristika středně těžké mentální retardace. Myšlení, řeč, psychický a somatický vývoj, emoce, chování atd. Charakteristika těžké a hluboké mentální retardace. Myšlení, řeč, psychický a somatický vývoj, emoce, chování atd. Alternativní a augmentativní formy komunikace u jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. Bazální stimulace. Kombinované postižení. SPC poskytující služby žákům s mentálním postižením. Činnost, legislativa. Základní škola speciální. Vymezení žáků, dělení, trvání, cíle. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální. Přípravný stupeň. Vzdělávací program. Didaktické zásady používané na základní škole speciální. Didaktické metody používané na základní škole speciální. Vyučovací formy používané na základní škole speciální. Metodika výuky čtení a psaní na základní škole speciální. Speciálněpedagogická diagnostika se zaměření na psychopedickou diagnostiku. Profesní příprava jedinců se středně těžkou, těžkou a hlubokou mentální retardací. Pracovní uplatnění a dospělost osob se střední, těžkou a hlubokou mentální retardací. Legislativa týkající se školské problematiky vzdělávání žáků s mentálním postižením. Problematika edukace žáků s PAS. Literatura z oblasti psychopedie.
Literatura
  povinná literatura
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ a Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 s. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • OPATŘILOVÁ, Dagmar a Zita NOVÁKOVÁ. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 321 s. ISBN 978-80-210-5880-4. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace : vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 4., přeprac. Praha: Portál, 2011. 221 s. ISBN 9788073678890. info
 • BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie : texty k distančnímu vzdělávání. 2. vyd. Brno: Paido, 2007. 150 s. ISBN 9788073151614. info
 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Translated by Eva Matějíčková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 8073671050. info
  doporučená literatura
 • HANÁK, Petr. Zkušenosti z aplikace nových metod práce při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyd. 1. [Brno]: [s.n.], 2011. 131 s. ISBN 9788025400228. info
Výukové metody
Konzultace, diskuze.
Metody hodnocení
Docházka doporučená, písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.