TI1009 Elektrotechnika

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 h. konz./sem. (komb. stud.). 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra technické a informační výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TI1009/01: St 10:00–11:50 učebna 29, J. Hrbáček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit činnost střídavých obvodů a jejich praktického využití, tedy především elektrických strojů a dále zoblasti měření a měřicích metod.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: vysvětlit činnost střídavých obvodů a jejich praktického využití, tedy především elektrických strojů a dále zoblasti měření a měřicích metod.
Osnova
  • 1. Střídavé obvody (definice střídavého proudu, vznik střídavého proudu, matematické vyjádření střídavého proudu a střídavého napětí, veličiny a jednotky střídavého proudu, fázory, výkon střídavého proudu). 2. Jednoduché obvody se sinusovým střídavým proudem (ideální rezistor v obvodu střídavého proudu, ideální cívka v obvodu střídavého proudu, ideální kondenzátor v obvodu střídavého proudu). 3. Složené obvody se sinusovým střídavým proudem (sériové spojení ideálních prvků, paralelní spojení ideálních prvků (RC, RL, LC, RLC), rezonanční obvody, Thomsonův vzorec, rezonanční křivka, činitel jakosti). 4. Symbolicko-komplexní metoda řešení obvodů se střídavým proudem (operace s komplexními čísly, symboly pro prvky obvodů střídavého proudu, řešení obvodů symbolickou metodou – platnost Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů). 5. Trojfázová soustava (trojfázový střídavý proud, časový průběh indukovaného napětí, vlastnosti trojfázové soustavy, základní zapojení trojfázové soustavy, spojení trojfázového vinutí do hvězdy a do trojúhelníka, zatížení trojfázové soustavy, výkon a práce trojfázového proudu, kompenzace účiníku, točivé magnetické pole). 6. Přechodné jevy v elektrických obvodech. (přechodný jev RC, nabíjení a vybíjení ideálního kondenzátoru, průběhy napětí a proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátor, přechodný jev RL, vznik a zánik ustáleného proudu, průběhy napětí a proudu na ideálním rezistoru a ideální cívce při vzniku a zániku ustáleného proudu). 7. Elektrické stroje (rozdělení elektrických strojů, transformátory, konstrukční uspořádání transformátorů, použití, princip činnosti transformátorů, ideální transformátor, základní rovnice transformátoru). 8. Provozní stavy transformátoru (transformátor naprázdno, transformátor nakrátko, transformátor při zatížení, autotransformátor, měřící transformátory). 9. Trojfázové transformátory (možnosti spojení trojfázového vinutí transformátoru, hodinový úhel, označování trojfázových transformátorů, paralelní chod transformátorů). 10. Asynchronní točivé stroje (význam a použití asynchronních strojů, konstrukční uspořádán, blokové schéma, princip činnosti, skluz, ztráty, účinnos, spouštění asynchronních motorů, brždění asynchr. motorů, momentová charakteristika asynchr. stroje, jednofázový asynchr. motor, lineární asynchronní motor). 11. Synchronní a stejnosměrné točivé stroje (význam a použití synchronních a stejnosměrných strojů, funkční blokové schéma synchronního a stejnosměrného motoru a generátoru, provedení synchr.a ss strojů, princip činnosti, alternátory – druhy, fázování alternátorů k síti, komutace a způsoby buzení ss strojů). 12. Elektrické měřicí přístroje. Metody měření základních elektrických veličin. (rozdělení el. měřicích přístrojů, měřicí rozsah, citlivost měřicích přístrojů, chyby měření, třídy přesnosti el. přístrojů, faktory, ovlivňující přesnost měření, přetížitelnost, značky na el. přístrojích, druhy měřících metod, měření aktivních a pasivních veličin, princip můstkových metod).
Literatura
  • SMEJKAL, J. a kol.: Elektrotechnika. Brno: VUT 1991
  • GESCHEIDTOVÁ, E., REZ, J., STEINBAUER, M.: Měření v elektrotechnice. Brno: Vutium, 2002
  • BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika III. Praha: Informatorium, 1997
  • BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, 1995.
  • TKOTZ, K. a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
3 písemné testy, ústní i praktická zkouška
Informace učitele
1. BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika II. Praha: Informatorium, 1995. 2. BLAHOVEC, A.: Elektrotechnika III. Praha: Informatorium, 1997. 3. TKOTZ, K. a kol.: Příručka pro elektrotechnika. Praha: Europa-Sobotáles, 2002. 4. SMEJKAL, J. a kol.: Elektrotechnika. Brno: VUT 1991. 5. GESCHEIDTOVÁ, E., REZ, J., STEINBAUER, M.: Měření v elektrotechnice. Brno: Vutium, 2002. 6. KTeIV Pdf MU (www.ped.muni.cz/wtech): Řešené a neřešené příklady k procvičení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021.