Ze0155 Aktivizující formy a metody ve výuce zeměpisu

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra geografie - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Ze0155/01: každou sudou středu 18:00–19:50 učebna 5a, P. Knecht
Předpoklady
Předmět probíhá paralelně s učitelskou praxí a semináři k reflexi praxí. Předmět syntetizuje a aplikuje poznatky získané při studiu dílčích geografických disciplín a předmětů z pedagogiky a psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je a) představit, porovnat, prakticky vyzkoušet a analyzovat vybrané aktivizující prostředky, metody a formy výuky zeměpisu, b) seznámit studenty s principy konstruktivismu a zásadami kooperativní a problémově orientované výuky, c) naučit studenty plánovat a hodnotit výuku zeměpisu vedoucí k rozvíjení klíčových kompetencí a oborových dovedností.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- porovnat, kriticky zhodnotit, uvést klady a zápory aktivizujících metod a forem výuky;
- naplánovat konkrétní vyučovací hodinu výuky zeměpisu s využitím aktivizujících metod a forem výuky.
Osnova
 • Základní principy aktivizujících metod a forem výuky
 • princip konstruktivismu, práce s chybou a důležitost zpětné vazby
 • zásady kooperativní výuky a kooperativního učení
 • obecné principy a pravidla prezentace, software pro tvorbu prezentací (sdělení, struktura, grafické požadavky, barvy, animace)
 • tvorba posterů a jejich prezentace (principy, rozměry, možnosti využití ve výuce)
 • GPS a tablety ve výuce zeměpisu
 • internet ve výuce zeměpisu (datové a mapové zdroje)
 • další témata dle zájmu a potřeb studentů.
Literatura
 • BEST, Brin a Steve PADGET. Secondary starters and plenaries geography : ready-to-use activities for teaching geography. London: Bloomsbury, 2014. xii, 162. ISBN 9781441110916. info
 • Učime (se) spolupráci spoluprací : náměty - výukové materiály pro kooperaci dětí i dospělých. Edited by Hana Kasíková. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2007. 181 s. ISBN 8023967703. info
 • 100 ideas for lesson planning. Edited by Anthony Haynes. New York: Continuum, 2007. xi, 115 p. ISBN 9781441133137. info
 • LEEDER, Andy. 100 ideas for teaching geography. New York, N.Y.: Continuum, 2006. xi, 128. ISBN 0826485383. info
Výukové metody
Individuální, párová a skupinová práce s odbornými informačními zdroji. Prezentace výsledků práce. Skupinová diskuse. Samostatné studium odborné literatury.
Metody hodnocení
Vypracování nebo prezentace zadaných cvičení, jejich včasné odevzdání a schválení vyučujícím předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/Ze0155