SPk541 Krizová intervence

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh
So 12. 12. 8:00–13:50 učebna 52, So 19. 12. 8:00–13:50 učebna 53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout účastníkovi prostor pro zvládnutí základních strategií krizové intervence, umožnit mu získat znalosti a pomoci začít rozvíjet praktické dovednosti využitelné při přímé práci s klienty. Student by se po absolvování předmětu měl orientovat v problematice krizové intervence a telefonické krizové intervence. Měly by být schopen uchopit poradenský proces při práci s člověkem v krizi. Absolvování tohoto kurzu je vhodným doplňkem pro přípravu studentů do každodenní praxe v širokém spektru sociálních služeb.
Výstupy z učení
Student zvládne aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem v telefonické krizové intervenci (TKI) a krizové intervenci tváří v tvář (KI);
Uplatňuje dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí;
Získá základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.
Osnova
 • - Vymezení KI a TKI dle zákona o soc. službách.
 • - Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací, fáze krize, symptomy krize, odhad závažnosti krize, typy krizí
 • - Druhy pomoci v krizových situacích, principy a fáze krizové intervence.
 • - Techniky vedení rozhovoru, navazování a ukončování kontaktu.
 • - Verbální a neverbální komunikace, rozdíly při vedení KI tváří v tvář a TKI.
 • - Práce s emocemi v KI, využití práce s tělem v KI.
 • - Jednání s úzkostným klientem, jednání s agresivním klientem – sebeobrana v KI.
 • - Práce s emocemi v telefonickém kontaktu – pláč, agrese, panika.
 • - Krizová intervence u dětí a dospívajících.
 • - Krizová intervence u seniorů.
 • - Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů - práce s rodinou v KI, vývojové krize.
 • - Sexuální problematika, psychopatologie, závislosti.
 • - KI u psychicky nemocných klientů.
 • - Sociálně právní otázky.
 • - Trauma, oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN.
 • - Práce se suicidálním klientem, problematika truchlení a umírání.
 • - Etické a teologické otázky v KI.
 • - Prevence vyhoření, psychohygiena, supervize, intervize.
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. info
 • BROŽ, Filip a Daniela VODÁČKOVÁ. Krizová intervence v kazuistikách. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 166 stran. ISBN 9788026208112. info
  doporučená literatura
 • BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 317 s. ISBN 9788024741956. URL info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. info
Výukové metody
V kurzu jsou využívány kombinace teoretických a praktických bloků. Témata a jednotlivé techniky jsou přizpůsobeny aktuálním požadavkům studentů dle jejich zaměření. Během výuky jsou zohledněny zkušenosti studentů z praxe a jejich očekávání.
Metody hodnocení
Test, řešení modelové situace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021.