SP2903 Krizová intervence

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 1 blok pro kombinované studium. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP2903/Kombi01: So 22. 10. 8:00–13:50 učebna 60, So 19. 11. 8:00–13:50 učebna 60, So 10. 12. 8:00–13:50 učebna 60, V. Linhartová
SP2903/Prez01: Út 13:00–15:50 učebna 52, kromě Út 25. 10., V. Linhartová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout účastníkovi prostor pro zvládnutí základních strategií krizové intervence, umožnit mu získat znalosti a pomoci začít rozvíjet praktické dovednosti využitelné při přímé práci s klienty. Student by se po absolvování předmětu měl orientovat v problematice krizové intervence a telefonické krizové intervence. Měly by být schopen uchopit poradenský proces při práci s člověkem v krizi. Absolvování tohoto kurzu je vhodným doplňkem pro přípravu studentů do každodenní praxe v širokém spektru sociálních služeb.
Výstupy z učení
Student zvládne aplikovat metodu krizové intervence v základním okruhu odborných témat a získané dovednosti umí používat při práci s klientem v telefonické krizové intervenci (TKI) a krizové intervenci tváří v tvář (KI);
Uplatňuje dovednosti pro efektivní komunikaci s klienty, jejich rodinami a širší vztahovou sítí;
Získá základní kompetence pro provázení člověka jeho krizí.
Osnova
 • 1.Vymezení KI a TKI dle zákona o soc. službách.
 • 2. Definice krize, vznik a rozvoj krizových situací, fáze krize, symptomy krize, odhad závažnosti krize, typy krizí
 • 3. Druhy pomoci v krizových situacích, principy a fáze krizové intervence.
 • 4. Techniky vedení rozhovoru, navazování a ukončování kontaktu.
 • 5. Verbální a neverbální komunikace, práce s emocemi v KI, využití práce s tělem v KI.
 • 6. Jednání s úzkostným klientem, jednání s agresivním klientem – sebeobrana v KI.
 • 7. Krizová intervence u dětí a dospívajících.
 • 8. Rodinné a generační krize, krize partnerských vztahů - práce s rodinou v KI, vývojové krize.
 • 9. Sexuální problematika, psychopatologie, závislosti, KI u psychicky nemocných klientů.
 • 10. Sociálně právní otázky.
 • 11. Trauma, oběti trestných činů, domácí násilí, pronásledování, syndrom CAN.
 • 12. Etické a teologické otázky v KI.
 • 13.Prevence vyhoření, psychohygiena, supervize, intervize.
Literatura
  povinná literatura
 • VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence. Online. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. 543 s. ISBN 9788026202127. [citováno 2024-04-23] info
  doporučená literatura
 • BAŠTECKÁ, Bohumila. Psychosociální krizová spolupráce. Online. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 317 s. ISBN 9788024741956. [citováno 2024-04-23] URL info
 • BROŽ, Filip a Daniela VODÁČKOVÁ. Krizová intervence v kazuistikách. Online. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 166 stran. ISBN 9788026208112. [citováno 2024-04-23] info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Online. 4. vyd. Praha: Portál, 2000. 147 s. ISBN 807178429X. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
V kurzu využijeme kombinaci teoretických a praktických bloků. Budeme se opírat o praktické nácviky v modelových situacích. Témata a jednotlivé techniky budou přizpůsobeny aktuálním požadavkům studentů, např. dle jejich zaměření, únavy apod. Během výuky budou zohledněny zkušenosti studentů z praxe a jejich očekávání.
Metody hodnocení
Závěrečná esej reflektující vlastní sebezkušenost a vývoj, účast na nácviku řešení modelových situací.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023.