SPkK05 Surdopedie 2

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. 12 hodin. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marína Štibrányiová (přednášející)
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPkK19 Surdopedie – základy oboru
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi podpory komunikační schopnosti u dětí a žáků se sluchovým postižením v předškolním a školním věku. Student bude seznámen s různými typy pomůcek, PC programů a postupů při včasné sluchově-řečové výchově a individuální a skupinové logopedické péči. Student bude dále seznámen s metodickou pomůckou Klokanův kufr. Prezentovány budou problematika odezírání, recepce a produkce psaného textu u osob s prelingvální sluchovou vadou a využití vizuálně-motorických komunikačních systémů v praxi. Studenti si budou moci vyzkoušet měřit hladinu zvuku v různých akusticky náročných situacích prostřednictvím hlukoměru.
Výstupy z učení
- Studenti se budou orientovat v možnostech podpory komunikačních schopností dětí a žáků se sluchovým postižením v předškolním a školním věku. - Studenti se seznámí s různými typy pomůcek, PC programů a postupů při včasné sluchově-řečové výchově a individuální a skupinové logopedické péči. - Studenti si budou moci vyzkoušet měřit hladinu zvuku v různých akusticky náročných situacích prostřednictvím hlukoměru, stejně tak se seznámí se základy měření sluchu prostřednictvím audiometru a přenosného diagnostického přístroje Senti.
Osnova
  • Možnosti komunikace a spolupráce s klientem – dítětem, žákem, v rámci podpory. Role mezioborové spolupráce. Možnosti komunikace a spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí v rámci podpory. Možnosti mezioborové spolupráce. Využití tlumočnických služeb v rámci poradenství u jedinců se sluchovým postižením. Raná komunikace mezi matkou a dítětem se sluchovým postižením. Přístupy k rozvoji komunikační kompetence u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, před zahájením povinné školní docházky – materiály vhodné pro rozvoj komunikační schopnosti. Audio-orální komunikační systémy. Vizuálně-motorické komunikační systémy. Komunikační přístupy užívané ve školách pro sluchově postižené. Role neslyšícího pedagoga ve výchovně - vzdělávacím procesu dětí a žáků se sluchovým postižením. Stimulace komunikační schopnosti a aktivizace dětí a žáků v kontextu sociální inkluze. Zásady správné komunikace s dítětem a žákem se sluchovým postižením ve školním prostředí. Úprava prostředí a vytváření vhodných akustických podmínek. Využití simulačních pomůcek k rozvoji kompetencí studentů v oblasti rozvoje komunikační schopnosti u dětí, žáků se sluchovým postižením. Problematika výběru vhodných materiálů a pomůcek pro rozvoj komunikační schopnosti.
Literatura
  • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění : publikace na podporu Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. 2. dopl. vyd. [Praha]: Helix. 186 s. ISBN 8090303501. 2001. info
  • JANOTOVÁ, Naděžda. Odezírání u sluchově postižených. 1. vyd. Praha: Septima. 51 s. ISBN 807216826. 1999. info
  • STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR. 158 s. 1998. info
Výukové metody
přednáška, diskuse ve studijní skupině
Metody hodnocení
Test, ústní zkouška, vytvoření souboru pomůcek pro rozvoj komunikačních dovedností u jedince se sluchovým postižením dle pokynu vyučujícího.
Informace učitele
Povinná literatura Jungwirthová, Iva (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vyd. Praha: Portál. Krahulcová, Beáta (2014) Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra. Doporučená literatura Doležalová, L., Hricová, L (2012) Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D. Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. Hricová, L., Doležalová, L. (2012) Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. Langer, J. (2007) Komunikace osob se sluchovým postižením (DVD). Olomouc: UP PdF. Langer, J., Ptáček, V., Dvořák, K. (2004) Znaková zásoba českého znakového jazyka k rozšiřujícímu studiu surdopedie se zaměřením na znakový jazyk (DVD, 4 díly). Olomouc: UP PdF. Pitnerová, P. (2014) Role komunikace v procesu integrace žáka se sluchovým postižením. Brno: MU. Roučková, J. (2011) Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením: praktické návody a důležité informace. 2. vyd. Praha: Portál. Souralová, E. (2002) Čtení neslyšících. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. Svobodová, K. (1997) Logopedická péče o děti s kochleárním implantátem. 1. vyd. Praha: Septima. DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich dítěte se sluchovým postižením. DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi, komentáře ukázek, užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. (www.frpsp.cz). Materiály vydané ČKTZJ v roce 2008, seznam viz: http://www.cktzj.com/sada-vsech-materialu-tistene-publikace-cd-dvd-
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/SPkK05