SPkK09 Surdopedie 3

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/2. 24 hodin. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Lenka Vrbecká Doležalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Předpoklady
SPkK05 Surdopedie 2 && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní poznatky o diagnostice sluchových vad a metodách speciálně pedagogické diagnostiky – surdopedické, informace o objektivních a subjektivních zkouškách sluchu, komplexním vyšetření, o možnostech spolupráce speciálního pedagoga s dalšími odborníky – foniatrem, lékařem ORL, psychologem a neurologem. Studenti se seznámí s metodami vyšetření sluchu, osvojí si dovednosti potřebné k realizaci orientačního vyšetření sluchu pomocí přenosného audiometru. V rámci předmětu budou představeny služby rané péče, konkrétně náplň činnosti Centra pro dětský sluch Tamtam a dále služby poskytované speciálně pedagogickým centrem pro sluchově postižené. Důraz bude kladen na význam včasné sluchově řečové výchovy, její aplikaci v praxi a využití sluchové protetiky. Součástí předmětu jsou také informace reflektující aktuální legislativní podmínky pro vzdělávání jedinců se sluchovým postižením a pro poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příp. v dalších zařízeních. V rámci předmětu budou prezentovány konkrétní příklady dětí s postižením sluchu, které jsou či byly v péči výše jmenovaných zařízení.
Výstupy z učení
• student se orientuje v diagnostice sluchových vad a metodách speciálně pedagogické diagnostiky – surdopedické; • orientace se v možnostech diagnostiky v období přípravy na povinnou školní docházku a přípravy na povolání u dětí a žáků se sluchovým postižením; • umí popsat systém rané intervence u dětí se sluchovým postižením v ČR; • umí uvést postupy práce a význam týmové spolupráce odborníků participujících na péči o jedince se sluchovým postižením v raném věku.
Osnova
  • Anatomie a fyziologie sluchového ústrojí. Sluch a jeho význam, důsledky sluchových vad. Diagnostika sluchových vad, screening sluchových vad u novorozenců, možnosti návazné péče. Speciálně pedagogická diagnostika surdopedická. Zajištění rané intervence u jedinců se sluchovým postižením v ČR. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené. Sluchová protetika. Včasná sluchově řečová výchova u jedinců se sluchovým postižením. Raná komunikace s dítětem se sluchovým postižením ve slyšící a neslyšící rodině. Rozvoj komunikačních dovedností u dítěte se sluchovým postižením v předškolním a mladším školním věku.
Literatura
  • DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Sluchové postižení. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. s. 135-155. ISBN 978-80-7315-237-6. 2012. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení - úvod do surdopedie. Praha. Praha: Portál. 159 s. 376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob. ISBN 978-80-262-0084-0. 2012. info
  • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál. 159 s. ISBN 9788026200840. 2012. info
  • POTMĚŠIL, Miloň. Sluchové postižení a sebereflexe. Vyd. 1. V Praze: Karolinum. 197 s. ISBN 9788024613000. 2007. info
Výukové metody
přednáška, samostudium a četba odborných textů, diskuze nad odborným textem a praktickými ukázkami
Metody hodnocení
závěrečný písemný test (podmínkou úspěšného zvládnutí je nutné 75 % správných odpovědí); ústní zkouška; případová studie
Informace učitele
Student zpracuje případovou studii dítěte se sluchovým postižením v rozsahu cca. 2-3 strany formátu A4, která bude reflektovat možnosti včasné diagnostiky a následné péče o jedince s diagnostikovanou vadou sluchu v ČR. Další doporučená literatura: Doležalová, L., Hricová, L. Raná intervence u dětí se sluchovým postižením a u dětí s hluchoslepotou. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. (2012) Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita. Hricová, L., Doležalová, L. Specifika přístupu k dětem se sluchovým postižením a dětem s hluchoslepotou. In Bartoňová, M., Bytešníková, L. et al. (2012) Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. Dršata, J., Havlík, R. a kolektiv autorů (2016) Foniatrie – Sluch. Havlíčkův Brod: Tobiáš. Horáková, R. (2012) Sluchové postižení: úvod do surdopedie. 1. vyd. Praha: Portál. Jungwirthová, I. (2015) Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ. 1. vydání. Praha: Portál.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/SPkK09