DGC003 Pedagogická psychologie

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra geografie – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Kateřina Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Zkouška z pedagogické psychologie na VŠ. Jeden konspekt ze zahraniční literatury z oblasti pedagogické psychologie (po domluvě s examinátorem).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si studenti prohloubili a rozšířili znalosti z pedagogické psychologie, které si osvojili v magisterském studijním programu. Zaměřit se na aktuální problémy učení, jeho styly, na vybrané otázky psychologie vyučování a výchovy, na rozvíjení osobnosti žáka i učitele z psychologického pohledu a na psychologické aspekty pedagogické komunikace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude studující schopen aplikovat teorie z oblasti pedagogické psychologie na probém řešený v disertační práci a napsat esej, který bude tuto kompetenci dokládat.
Osnova
 • Tematické okruhy: Předmět a vývoj pedagogické psychologie. Struktura pedagogické psychologie. Filozofické, etické a metodologické otázky a výzkumné metody pedagogické psychologie. Problém vychovatelnosti a vzdělavatelnosti. Vlohy, schopnosti, talent, nadání. Psychologie učení. Učení a paměť. Druhy učení. Teorie učení. Učení a motivace Aspirační úroveň. Význam zpětné vazby v učení. Transfer a interference. Psychologie inteligence. Druhy a struktura inteligence. Měření inteligence. Mentální retardace. Psychologie kreativity. Vlastnosti tvořivosti. Tvořivost a inteligence. Programy stimulující rozvoj tvořivosti. Učení a vyučování. Psychodidaktika. Psychologické problémy výběru a strukturování učiva. Kognitivní styl a styly učení. Školního úspěch a neúspěch. Mimointelektové a intelektové příčiny neprospěchu. Typy neprospívajících žáků. Specifické vývojové poruchy učení. Syndrom ADHD/ADD. Význam a úkoly psychohygieny a psychologie zdraví v ped. psychologii. Psychohygiena zkoušky. Psychologické otázky výchovy Odměna a trest. Styly (způsoby) výchovy. Výchova a sebevýchova. Využití principů psychoterapie ve výchově. Aktuální problémy psychologie výchovy. Deprivace a subdeprivace. Agresivita. Syndrom týraného dítěte. Poruchy chování (lhaní, krádeže, záškoláctví, toulání). Neurotické poruchy - pojem a základní klasifikace. Psychologické otázky delikvence mládeže. Problematika závislostí. Osobnost žáka. Koncept osobnosti. Poznávání osobnosti a její charakteristika. Osobnostní princip ve výchově. Individuální a typologické rozdíly mezi žáky. Rodina - domov - škola. Školní třída jako sociální skupina. Řízení třídy. Role žáka. Interakce učitel - žák. Komunikace v pedagogické situaci. Psychologie osobnosti učitele. Požadavky na učitelovu osobnost. Vztahy učitele a žáka. Psychologie pedagogického taktu. Sebereflexe učitele. Psychologické otázky výchovných cílů. Koncepce zdravé osobnosti. Pedagogicko-psychychologické poradenství.
Literatura
  povinná literatura
 • Alexander, R, P. A., Winne, P. H. (Eds.) Handbook of Educational Psychology. Mahwah, NJ: Lawrence Erbaum Associates, 2006.
 • Berliner, D. C., Calfee, R. C. (Eds.) Handbook of Educational Psychology. New York: Macmillan, 1998.
 • Čáp, J., Mareš, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.
 • Fontana, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 2003.
 • Kohoutek, R.:Základy užité psychologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002.
 • Mietzel, G. Pädagogische Psychologie des Lernens und Lehrens. Göttingen: Hogrefe-Verlag, 2007.
 • Renkl, A. (Hrsg.) Lehrbuch Pädagogische Psychologie. Bern: Huber, 2008.
 • Schneider, W., Hasselhorn, M. Handbuch der Pädagogischen Psychologie. Hogrefe Verlag, 2008.
 • Zimmerman, B. J., Schunk, D. H. (Eds.) Educational Psychology. A century of contribution. Mahwah, NJ, US: Erlbaum, 2003.
  doporučená literatura
 • Ďurič, L., Bratská, M. a kol. Pedagogická psychológia. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: SPN, 1997.
 • Eysenck, M. W., Keane, M. T. Kognitivní psychologie. Praha: Academia, 2008.
 • Kulič, V. Psychologie řízeného učení. Praha : Academia, 1990.
 • Mareš, J., Křivohlavý, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995.
 • Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (ed.), Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál, 2001.
Výukové metody
konzultace, diskuze, domácí příprava, čtení
Metody hodnocení
Esej (3-5 stran) na dohodnuté téma z pedagogické psychologie.
Informace učitele
Požadavky ke kolokviu: Jeden konspekt ze zahraniční literatury z oblasti ped. psychologie (po domluvě s examinátorem).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2024/DGC003