F1PB1_16 Patobiochemie

Farmaceutická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marek Petr, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Robert Helma, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marek Petr, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Zuzana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.
Ústav molekulární farmacie – Ústavy – Farmaceutická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Patobiochemie volně navazuje na předmět biochemie vyučovaný v zimním semestru. Získali jste v něm přehled o metabolických pochodech v živém organismu, o významu a funkci jednotlivých molekul, vzniku a uplatnění metabolitů.
Cílem Patobiochemie je získat vědomosti o možných poruchách metabolických pochodů, jejich příčinách, projevech, možných reparacích a terapii.
Cílem praktických cvičení jsou analýzy některých vybraných diagnosticky významných látek, správná interpretace výsledků analýz a jejich využití pro potřeby humánní diagnostické a léčebné praxe
Osnova
 • Sylabus Patobiochemie
  1. Úvod do předmětu, význam studia patobiochemie. Rozsah a požadavky k úspěšnému ukončení předmětu zkouškou, doporučená literatura. Principy regulací metabolismu. Hormony. Biochemické komunikace.
  2. Příčiny a druhy poruch. Dědičné metabolické poruchy. Enzymy, regulace metabolismu. Příčiny zvýšené aktivity buněčných enzymů v plasmě. Klinicky významné enzymy.
  3. Sacharidy, metabolismus glukosy a jeho poruchy. Regulace glykemie, poruchy. Patobiochemie diabetu mellitu, druhy DM. Poruchy metabolismu glykogenu, glykogenosy.
  4. Metabolismus aminokyselin a jeho poruchy. Druhy nemocí, terapie.
  5. Poruchy metabolismu lipidů. Cholesterol, lipoproteiny. Lipidosy, dyslipoproteinemie.
  6. Patobiochemie arteriosklerózy. Ischemická porucha srdeční - srdeční markery.
  7. Nukleové kyseliny poruchy metabolismu purinů a pirimidinů. Hyperurikemie, orotacidurie, terapie.
  8. Krev, proteiny krevní plasmy. Srážení krve, koagulopatie. Dysproteinemie. Porfyriny. Biosyntéza, poruchy metabolismu. Porfyrie, hemoglobinopatie.
  9. Xenobiotika a jejich účinky na organismus. Detoxikace, mechanismus. Biologické oxidace. Účinky volných radikálů na organismy. Lipoperoxidace,antioxidanty.
  10. Tumor, tumorové markery. Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery.
  11. Vztah patobiochemie a klinické biochemie. Klinicko-biochemická analytika a její specifické rysy. Terminologie klinické biochemie. Analyzovaný materiál. Odběr materiálu.
  12. Analýza moče a močového sedimentu. Imunochemické metody.
  13. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii. Analyzátory, jejich rozdělení z různých hledisek. Diagnostické soupravy. Organizace práce v klinicko-biochemické laboratoři, laboratorní a nemocniční informační systémy.
  SYLABUS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ:
  1. Cvičení: STANOVENÍ KONCENTRACE CELKOVÝCH BÍLKOVIN VE VZORKU SÉRA POMOCÍ AUTOMATIZOVANÉHO FOTOMETRICKÉHO ANALYZÁTORU BS 200
  2. Cvičení: Analýza nádorového supresoru pomoci imunodetekce na membráně.
  3. Cvičení: Základní biochemická vyšetření. Seznámení s biochemickým analyzátorem Dimension.
  4. Cvičení: Imunochemické metody. Chemiluminiscenční metody. Využití imunoanalyzátoru Immulite.
  5. Cvičení: Hematologické metody. Využití automatických hematologických analyzátorů v klinické praxi. Koagulační metody. Zápočtový test
  Cvičící:
  Mgr. Z. Bábková, Mgr. Marie BRÁZDOVÁ, Ph.D.
  Mgr. J. Jelínek, Dr.Ing. Branislav Ruttkay-Nedecký
  Mgr. R. Helma, Mgr. M. Petr
  Přednášející:
  Mgr. Marie BRÁZDOVÁ, Ph.D., Mgr. Z. Bábková, Mgr. M. Petr
  Mgr. J. Jelínek, Dr.Ing. Branislav Ruttkay-Nedecký
  Garant discipliny:
  Mgr. Marie Brázdová, PhD.

  Studijní literatura:
  - G.F.Hoffmann et al. Dědičné metabolické poruchy. Grada,, 2012.
  - J.Koolman, K.H.Rohm. Barevný atlas biochemie. Grada, 2012.
  - Ledvina a kol. Biochemie pro studující medicíny - I. a II.díl. Karolinum, 2005.
  - Murray et al. Harpeŕ´s Illustrated Biochemistry. 29th Edition. Lange, 2012.
  - KARLSON, P., GEROK, W., GROSS, W. Pathobiochemie. Academia, Praha, 1987.
  - Laboratorní diagnostika. Edited by Tomáš Zima. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. ISBN 80-7262-201-3.
  - Clinical biochemistry :metabolic and clinical aspects. Edited by S. K. Bangert - William J. Marshall. New York: Churchill Livingstone, 1995. ISBN 0-443-04341-8. MASOPUST, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3.
  - Clinical guide to laboratory tests. Edited by Norbert W. Tietz. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995. ISBN...
Literatura
  povinná literatura
 • G.F,.Hoffmann et al. Dědičné metabolické poruchy. Grada,, 2012. info
  doporučená literatura
 • J.Koolman, K.H.Rohm. Barevný atlas biochemie. Grada, 2012. info
 • Murray et al. Harpeŕ´s Illustrated Biochemistry. 29th Edition. Lange, 2012. info
 • Robbins SL, Cotrans RS, Kumar V. The Pathologic Basis of Disease, 3rd Edition. Saunders, 2010. info
 • Ledvina a kol. Biochemie pro studující medicíny - I. a II.díl. Karolinum, 2005. info
 • KARLSON, P., GEROK, W., GROSS, W. Pathobiochemie. Academia, Praha, 1987. info
Informace učitele
Předpokladem pro udělení zápočtu z předmětu Patobiochemie je absolvování všech praktických cvičení a odpovídající znalosti problematiky cvičení a přednášek. Kontrola znalostí je prováděna ústní i písemnou formou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.