AEB_A02 Archeologická teorie a metoda

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 M22
Předpoklady
AEB_A01 Úvod do studia archeologie
Nutno nejdříve absolvovat Úvod do studia archeologie (AEB_A01)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na výuku aktuálních metod a teorií v archeologii. Jako takový tvoří fundament programu Archeologie v bakalářském stupni. Student získá jeho absolvováním přehled o základních výzkumných otázkách svého oboru a možných způsobech jejich řešení. Nové poznatky bude aplikovat v dalším studiu, především ve své absolventské práci. Výklad bude vycházet ze standardních metodologických prací a učebnic archeologie české i zahraniční provenience. Na úvod budou vysvětleny nejdůležitější teoretické pojmy a definován základní rámec archeologického poznání. Následně bude podrobně diskutovaná archeologická metoda zahrnující analýzu archeologických pramenů, syntézu formálních i prostorových struktur i jejich interpretaci s pomocí teoretických modelů. Zvláště bude pojednána metodologie výzkumu událostí zachycených v archeologických pramenech. Při výkladu bude důraz položen na praktické ukázky a případové studie, aby se probíraná látka stala pro studenty co nejsrozumitelnější. Zmíněny bude také interdisciplinární přesahy archeologie a problémy související s mezioborovou komunikací. Stranou nezůstane ani role archeologie v celospolečenském diskursu a společenská odpovědnost archeologů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní teoretické pojmy používané v archeologii
- popsat specifika archeologických pramenů
- vysvětlit vývoj paradigmatu v archeologii
- vyjmenovat a popsat jednotlivé kroky archeologické metody
- pochopit problémy spojené s interpretací archeologických pramenů
- zapojit se do vnitro- i mezioborové komunikace
- aplikovat získané poznatky při řešení konkrétních výzkumných otázek
- odůvodnit význam archeologie pro dnešní společnost
Osnova
 • 1) Úvod do problematiky. Základní studijní literatura
 • 2) Teoretické myšlení v archeologii - jeho vývoj a perspektivy. Poznávání ve vědě jako obecný problém: hypoteticko-deduktivní metoda x progresivní indukce
 • 3) Archeologické prameny a jejich specifika. Artefakty, ekofakty a naturfakty. Obecná charakteristika archeologické metody.
 • 4) Transformace v archeologii a teorie středního dosahu (middle range-theory)
 • 5) Analýza v archeologii I: analytické metody terénní archeologie (prospekce, exkavace, nálezový celek, stratigrafie), laboratorní analýza (laboratorní metody a jejich aplikace v archeolgii), archeometrie
 • 6) Analýza v archeologii II: vznik archeologických dat (deskripce, databáze)
 • 7) Syntéza v archeologii I: problematika archeologických struktur (struktury x události), pravidelnosti a entropie v archeologických datech (archeologický typ, archeologická fáze: absolutní a relativní chronologie, styl, sociální struktury), synchronní a diachronní aspekty archeologických struktur
 • 8) Syntéza v archeologii II: metody archeologické syntézy (vícerozměrová statistika), validace struktur
 • 9) Prostor v archeologii: metody (polygony, GIS) a prostorové struktury (chorologie)
 • 10) Interpretace v archeologii: interpretační modely a metody jejich přípravy (teorie systémů, analogie, simulace). Kategorie živé kultury: praktická funkce, společenský význam, symbolický smysl)
 • 11) Hlavní archeologické teorie současnosti - příklady (teorie sídelních areálů; teorie centrálních míst, archeologie a čas: Longue durée - čas dlouhého trvání, strukturální čas konjunktur, dějinný čas událostí; teorie identit a habitus)
 • 12) Událostní archeologie. Možnosti výzkumu událostí archeologickými metodami (migrace, kolapsy, ...)
 • 13) Archeologie a společnost. Ideologizace archeologie (archeologie a nacionální socialismus, marxismus, feminismus, post/kolonialismus, postprocesulismus aj.). Smysl archeologie.
Literatura
  povinná literatura
 • Archeologie pravěkých Čech/1. Pravěký svět a jeho poznání. Edited by Martin Kuna. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2007. 163 s. ISBN 9788086124759.
 • KVĚTINA, Petr, Jaroslav ŘÍDKÝ, Markéta KONČELOVÁ, Pavel BURGERT, Radka ŠUMBEROVÁ, Ivan PAVLŮ, Hana BRZOBOHATÁ, Olga TROJÁNKOVÁ, Petr VAVREČKA a Jiří UNGER. Minulost, kterou nikdo nezapsal. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. 656 stran. ISBN 9788074651731. info
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Metoda archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 206 s. ISBN 9788073800758. info
 • VAŠÍČEK, Zdeněk. Archeologie, historie, minulost. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2006. 157 s. ISBN 8024611619. info
 • BAHN, Paul G. Archaeology : theories, methods, and practice : with over 550 illustrations. Edited by Colin Renfrew. 2nd ed. London: Thames and Hudson, 1996. 608 s. ISBN 0500278679. info
  doporučená literatura
 • NEUSTUPNÝ, Evžen. Teorie archeologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010. 318 s. ISBN 9788073802448. info
 • Archaeology : the key concepts. Edited by Colin Renfrew - Paul G. Bahn. 1st pub. London: Routledge, 2005. xiv, 298. ISBN 0415317584. info
 • EGGERT, Manfred K. H. Prähistorische Archäologie: Konzepte und Methoden. Tübingen: A. Francke Verlag, 2001. xvii, 412. ISBN 3-8252-2092-3. info
 • GOJDA, Martin. Archeologie krajiny : vývoj archetypů kulturní krajiny. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 238 s. ISBN 8020007806. info
 • BERNBECK, Reinhard. Theorien in der Archäologie. Tübingen: A. Francke Verlag, 1997. 404 s. ISBN 3772022545. info
Výukové metody
Frontální výklad doplněný diskusí se studenty o probírané látce
Metody hodnocení
Ústní zkouška z probrané látky
Požadavky ke zkoušce:
- znalost problematiky v rozsahu přednesené látky a dle předepsané studijní literatury
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A02