AEB_A13d Praxe archeologické exkavace IV (Rokštejn)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
3 týdny. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Žaža (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Šibíčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Předpoklady
! NOWANY ( PAPVA_45 Terénní praxe III )
Kurz je součástí povinně volitelného bloku terénních praxí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V reálných podmínkách systematického archeologického výzkumu hradní lokality Rokštejn studenti aplikují své dosavadní teoretické i praktické znalosti z oblasti terénní teorie a praxe, geodézie a znalectví hmotné kultury. Vrcholně a pozdně středověké situace jsou praktickou stránkou multistratifikované stavby a jejich provozních prostor. Studenti jsou zapojeni do exkavačních prací, preparování situací, jejich dokumentace (kresebné i fotografické), zaměření pomocí totální stanice a vyhodnocování dat v GIS prostředí. Zúčastňují se dalších postexkavačních prací jako třídění, mytí a inventarizace materiálu, případně jeho primární dokumentace (popis, fotografie) pro nutné analýzy na přístrojích umístěných v laboratoři keramiky a archeobotaniky na stanici v Panské Lhotě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvolit vhodný postup terénního výzkumu;
- vést terénní dokumentaci;
- fotograficky zachytit klíčové terénní situace;
- identifikovat archeologické artefakty, uložit je a laboratorně zpracovat;
- odebrat environmentální vzorky;
- zanést terénní informace, data o nálezech a vzorcích do databáze.
Osnova
 • exkavace:
 • zahrnuje manuální práci v reálném prostředí multistratifikované hradní stavby
 • detekce a interpretace odkrytých situací
 • vyplnění terénních formulářů, dokumentace odkrytých situací (kresba, foto, zaměření pomocí totální stanice), případná 3D modelace pomocí fotogrammetrie
 • postexkavační práce:
 • třídění, mytí a inventarizace materiálu
 • primární dokumentace artefaktů a jejich analýzy v laboratořích
Literatura
  povinná literatura
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn: příklad zmapování vojenské kampaně proti hradu. In Brych, V.. Arma diaboli. O kuších a střelcích. Praha: Národní Muzeum Praha, 2012. s. 51-54, 4 s. ISBN 978-80-7036-374-4. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn. Dějiny, stavební vývoj a výsledky čtvrtstoletí archeologického výzkumu 1981-2006. 1. vyd. Brno: Městský úřad v Brnici; ÚAM FF MU Brno, 2007. 150 s. Edice Vysočiny. ISBN 978-80-239-9340-0. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rokštejn, mittelalterliche Burg im Kreis Jihlava (Iglau) : Ergebnisse der archäologischen Forschungen in den Jahren 1981-1992. [S.l.]: [s.n.], 1992. S. 97-104. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Hrad Rokštejn na Jihlavsku. [Brno]: [Muzejní a vlastivědná společnost], 1991. 15 s. : il. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk a Miloslav PLAČEK. Rokštejn : středověký hrad na Jihlavsku :jeho dějiny, stavební vývoj a výsledky archeologického výzkumu 1981-1989 : vydáno k 700. výročí první historické zmínky o Rokštejně (1289-1989). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1989. 70 s. info
  doporučená literatura
 • MAZÁČKOVÁ, Jana a Lenka LISÁ. Geoarcheologická studie vzniku, využívání a zániku hradního příkopu na hradě Rokštejn. Archaeologia historica, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 41, č. 2, s. 77-97. ISSN 0231-5823. doi:10.5817/AH2016-2-4. Digitální knihovna FF info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Burg Ruckstein/Rokštejn (Katastergebiet Panská Lhota, Stadt Brtnice/Pirnitz, Mähren), Ergebnisse der archäologischen Forschungen zwischen 1981 und 2010 und die Zukunftsperspektiven. In Klápště, Jan. Tradition - Umgestaltung - Innovation: Transformationsprozesse im hohen Mittelalter. Praha: Karolinum, 2014. s. 471-481, 11 s. STUDIA PRAEHISTORICA XXXI./2. ISBN 978-80-246-2282-8. info
 • BOČKOVÁ, Zdeňka a Karel SLAVÍČEK. Analýzy keramiky z nejstarších horizontů hradu Rokštejn. In 45. mezinárodní konference archeologie středověku. 2013. info
 • MAZÁČKOVÁ, Jana. Rokštejn Castle (Czech Republic) : archaeological evidence of military activities. In Lech, Marek. Weapons Bring Peace? Warfare In Medieval And Early Modern Europe. Wrocław: University of Wrocław Institute of Archeology, 2013. s. 255-289, 35 s. ISBN 978-83-61416-96-8. URL info
 • ŠLANCAROVÁ, Věra. Fede Rings from Rokštejn Castle. In Zaměřeno na středověk. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. s. 448-454, 7 s. ISBN 978-80-7422-027-2. info
Výukové metody
Zapojení do archeologického výzkumu na hradě Rokštejn nebo na jiné archeologické lokalitě
Metody hodnocení
Při výzkumu se předpokládá aktivní a samostatná účast při preparaci, dokumentaci a odkyvu archeologických nálezových situací.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 3 týdny.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/AEB_A13d